José Mourin­ho si­ger nej til Re­al Madrid

Re­al Madrid har for­søgt sig hos fle­re sto­re træ­ner- pro­fi­ler, her­i­blandt en gam­mel ken­ding

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ’ KOM TIL­BA­GE’ Jonas Ha­ge­mann Jensen spor­ten@ spor­ten. dk Fo­to: Action Ima­ges Gu­il­lem Ba­lague, spansk fod­bol­d­eks­pert

De før­te di­a­log med Mourin­ho - han sag­de selv­føl­ge­lig nej

Re­al Madrid har for­hørt sig hos José Mourin­ho om at ven­de til­ba­ge til den span­ske kon­ge­klub. Men po­rtu­gi­se­ren, som net­op har ført Chel­sea frem til Pre­mi­er Le­ague- tit­len, sva­re­de et run­gen­de nej.

Det af­slø­rer den an­er­kend­te span­ske fod­bol­d­eks­pert Gu­il­lem Ba­lague til Sky Sports.

» Re­al Madrid har for­hørt sig hos Ju­len Lope­te­gui i Po­r­to, Jür­gen Kl­opp, Ra­fa Be­ni­tez og José Mourin­ho. De har al­le­re­de talt med de fi­re herrer, for at hø­re om de var in­ter­es­se­re­de i at træ­ne Re­al Madrid. De har ført di­a­log med Mourin­ho - han sag­de selv­føl­ge­lig nej. «

Det sag­de Ba­lague til Sky Sports Re­vis­ta umid­del­bart ef­ter, at Bar­ce­lo­na søn­dag af­ten kun­ne kå­res som span­ske me­stre, og spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvem der skal træ­ne Re­al Madrid i næ­ste sæ­son er man­ge.

In­gen op­lagt ef­ter­føl­ger

Pro­ble­met for Re­al Madrid- præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez er, at der ik­ke er en op­lagt ef­ter­føl­ger til Car­lo An­ce­lot­ti. Og iføl­ge Ba­lague kan re­sul­ta­tet af Pe­rez’ for­gæ­ves sø­gen ef­ter en ny træ­ner bli­ve, at An­ce­lot­ti får end­nu en sæ­son hos Re­al Madrid.

» Men hvis du si­ger til An­ce­lot­ti, at ’ vi har valgt dig, for­di der ik­ke er an­dre’, hvad si­ger det så om Ancelottis au­to­ri­tet i næ­ste sæ­son. « spør­ger Ba­lague re­to­risk.

Søn­dag spe­ku­le­re­de span­ske me­di­er og­så i, at den ta­lent­ful­de træ­ner hos lo­kal­ri­va­ler­ne fra Rayo

José Mourin­ho har an­gi­ve­ligt af­vist et til­bud om at ven­de til­ba­ge til Re­al Madrid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.