Brønd­by for­læn­ger med for­svar­s­ve­te­ran

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VÆR­DI­FULDT MED­LEM Jonas Ha­ge­mann Jensen spor­ten@ spor­ten. dk

Martin Al­bre­cht­sen har net­op sat sin sig­na­tur på en et- årig kon­trakt­for­læn­gel­se med Brønd­by. Al­bre­cht­sen er nu i klub­ben frem til som­me­ren 2016.

Selv­om Al­bre­cht­sen har run­det 35 år, er den ru­ti­ne­re­de cen­tra­le for­svars­spil­ler sta­dig et vær­di­fuldt med­lem af trup­pen i Brønd­by IF. Det fast­slår klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

» Nok har Martin run­det de 35 år, men igen­nem de se­ne­ste år har han be­vist, at han sta­dig er top­fit. Som spil­ler er han bund­so­lid, og sam­men­lagt med den sto­re ru­ti­ne har han en vig­tig rol­le på hol­det, « ud­ta­ler sport­s­di­rek­tør Per Rud.

Al­bre­cht­sen har i den­ne sæ­son især væ­ret brugt som gar­de­ring for Da­rio Du­mic og Da­ni­el Ag­ger i Brønd­bys for­svar, og Per Rud ser en stor vær­di i at ha­ve ve­te­ra­nen i trup­pen.

Top­pro­fes­sio­nel

» Han ta­ger an­svar bå­de på og uden­for ba­nen, og den ty­pe er der brug for i en trup. Jeg vil og­så ro­se Martin for, at han al­tid er top­pro­fes­sio­nel og klar til at le­ve­re - uan­set om han star­ter, el­ler om han kom­mer ind fra bæn­ken - og det er en stor glæ­de, at vi kan fort­sæt­te det go­de sam­ar­bej­de. «

Som spil­ler er han bund­so­lid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.