1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nær­mest uan­set hvil­ken me­nings­må­ling, man fi nder på net­tet - og der er nog­le sty kker imel­lem, som fak­tisk har man­ge tu­sin­de ads­purg­te bag - så er der en me­get klar fæl­lesnæv­ner: Dan­mark er helt i bun­den i se­mi­fi na­le ét. Ik­ke mindst for­di, at lod­træk­nin­gen har væ­ret me­get hård ved Dan­mark med bå­de Nor­ge, Island og Sve­ri­ge i den an­den se­mi­fi na­le og der­med skal Dan­mark ud og fi nde stem­mer hos lan­de, der nor­malt ik­ke så­dan vi­de­re gi­ver Dan­mark po­int. Det bli­ver svært, så gå eft er, at Dan­mark ry­ger ud i aft enens se­mi­fi na­le.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.