VI­DUN­DER­BARN

Pri­sen på Pio­ne Si­sto er utvivl­s­omt tårn­høj. Det sto­re spørgs­mål er nu, om in­ter­es­se­re­de klub­ber by­der på ham nu el­ler ven­ter til ef­ter U21- EM

BT - - VOORZIJDE PAGINA - PRIS­SKILT Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 19. MAJ 2015

Pio­ne Si­sto kom ind fra bæn­ken og af­gjor­de guld­kam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. Og kant­spil­le­ren med en kamp­vægt på 64 ki­lo kan bli­ve sin vægt værd i guld. Det stort set i byt­te­for­hol­det et ki­lo for en mil­li­on kro­ner.

For med mester­ska­bet sik­ret kan FC Midtjyl­lands le­del­se ret­te fo­kus mod at få solgt guld­fug­len til en re­kord­s­um. Pio­ne Si­sto bli­ver med sik­ker­hed klub­bens dy­re­ste salg no­gen­sin­de - ud­for­drin­gen bli­ver nu at få pri­sen end­nu hø­je­re op.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­gyn­der pri­sen ved 50 mil­li­o­ner kro­ner, men en ræk­ke om­stæn­dig­he­der kan se yder­li­ge­re mil­li­o­ner lagt til.

Som BT tid­li­ge­re har skre­vet, har klub­ber som FC Po­r­to og Man­che­ster Ci­ty et godt øje til kant­ko­me­ten, og her er pen­ge ik­ke en man­gelva­re. Tv- pen­ge­ne i Pre­mi­er Le­ague er nu så vold­som­me, at nedryk­nings­tru­e­de Hull i lø­bet af de sid­ste 12 må­ne­der har brugt 450 mil­li­o­ner kro­ner på nye spil­le­re.

Skal vi by­de nu?

Med oplæg og mål søn­dag ef­ter en lang ska­des­pau­se fik hy­pen yder­li­ge­re et nøk i vej­ret, og det ta­ler na­tur­lig­vis til FCMs for­del. Det sam­me gør det for­hold, at FI­FA net­op har gi­vet Pio­ne Si­sto dis­pen­sa­tion til at stil­le op for det dan­ske lands­hold, hvor­for han med stor sand­syn­lig­hed ud­ta­ges til U21- EM i ju­ni.

Så de in­ter­es­se­re­de klub­ber sid­der li­ge nu og vur­de­rer:

Skal vi by­de på ham nu, el­ler tør vi ven­te yder­li­ge­re nog­le uger? Og hvad nu hvis han spil­ler et frem­ra­gen­de U21- EM, så vil fle­re klub­ber mel­de sig ind i kam­pen og pres­se pri­sen yder­li­ge­re op?

50 mil­li­o­ner kro­ner for en Su­per­liga- spil­ler ly­der af ra­sen­de man­ge pen­ge, men Pio­ne Si­stos ta­lent er af den ka­li­ber – den sjæld­ne blan­ding af godt taktisk sko­let og ube­reg­ne­lig x- fak­tor - at de in­ter­es­se­re­de uden­land­ske klub­ber ser ham som et in­ve­ste­rings­po­ten­ti­a­le.

Po­r­to, Va­len­cia el­ler en­gel­ske klub­ber vil se på de 50 mil­li­o­ner kro­ner og tæn­ke, ja okay - vi kan væk­ste ham i ni­veau og pris til den pris gan­ge tre el­ler fi­re på sigt.

Ek­sem­pel­vis køb­te Po­r­to i 2012 den bra­si­li­an­ske høj­re ba­ck Da­ni­lo for godt 100 mil­li­o­ner kro­ner. Nu solgt til Re­al Madrid for knap 240 mil­li­o­ner kro­ner. Det er sam­me lo­gik, som ka­pi­talstær­ke klub­ber nu tæn­ker Pio­ne Si­sto ind i.

Ci­ty lig­ger på lur

Som BT tid­li­ge­re har skre­vet, er Pio­ne Si­sto et varmt navn i Man­che­ster Ci­tys scou­ting se­tup – her vil han ik­ke kø­bes ind til første­hol­det, men le­jes ud til en sam­ar­bejds­klub med am­bi­tio­nen om, at hol­der Pio­ne Si­sto sin ud­vik­lings­kur­ve, vil han på sigt bli­ve et første­hold­sem­ne og der­med et bil­li­ge­re køb end en etab­le­ret kant­spil­ler fra øver­ste hyl­de, der ty­pisk vil stå Man­che­ster Ci­ty i den an­den si­de af 200 mil­li­o­ner kro­ner.

Det ko­ster Pio­ne Si­sto ik­ke nu, men det kan han kom­me til på sigt, og der­for sid­der der me­re end én klub der­u­de nu og over­ve­jer, om ik­ke ti­den er mo­den til at sen­de en check på 50 mil­li­o­ner plus præ­sta­tions­bonus­ser til Her­ning.

Pio­ne Si­sto er et brand­varmt salgsemne den­ne

som­mer, og pri­sen på ham vil sand­syn­lig­vis kun sti­ge i for­bin­del­se med

U21- EM i ju­ni. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.