43- årig led en vold­som død

Blo­digt knivdrab ryster den lil­le lands­by Hvam, der kun har 282 be­bo­e­re

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

DRAB

På den el­lers gan­ske fre­de­li­ge Kir­ke­by­vej i Hvam Sta­tions­by nord for Vi­borg var der ik­ke man­ge, der kend­te 43- åri­ge Ubon Mik­kel­sen.

Hun smi­le­de og hil­ste al­tid ven­ligt, når hun var uden for hu­set i num­mer 44, og na­bo­er­ne gik el­ler cyk­le­de for­bi.

El­lers holdt hun sig mest for sig selv og gjor­de ik­ke det sto­re væ­sen af sig i den lil­le lands­by, som har blot 282 re­gi­stre­re­de bor­ge­re.

Men eft er man­dag aft en klok­ken 18.34, da der blev slå­et alarm af be­kym­re­de til- ilen­de na­bo­er på adres­sen, er den køn­ne Ubon Mik­kel­sen, in­de­ha­ver af Le­eya Wel­l­ness med bl. a. thai­mas­sa­ge og hot­sto­ne- mas­sa­ge på pro­gram­met, ble­vet det sto­re sam­ta­le­em­ne.

For den 43- åri­ge kvin­de med thailand­ske rød­der blev fun­det dræbt i en stor blod­pøl i sit hjem. Brutalt ta­get af da­ge eft er at ha­ve få­et ad­skil­li­ge kniv­stik i hal­sen, i nak­ken og i brystre­gio­nen.

Da po­li­ti­et mød­te talstærkt op på ste­det et kvar­ter se­ne­re, sad den 37- åri­ge CM, en mand fra lo­ka­l­om­rå­det, fuld­stæn­dig apa­tisk og inds­murt i blod i døråb­nin­gen. Så vold­somt så det ud, at be­tjen­te­ne i før­ste om­gang tro­e­de, at han selv var livs­far­ligt ska­det.

Dat­ter i Thailand

Det var han ik­ke. Det var blo­det fra Ubon Mik­kel­sen, CM hav­de på sig.

I går blev han frem­stil­let i et luk­ket grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Vi­borg; sig­tet for dra­bet på den 43- åri­ge mor til en dat­ter, som bor i Thailand.

Hu­sker ik­ke, hvad der ske­te

Da CM blev ført ind i rets­sa­len, var han bar­fo­det og iført hvidt ho­spi­tal­støj. Den hø­je, kar­se­klip­pe­de 37- åri­ge mand var ty­de­lig­vis bå­de dybt ry­stet og for­vir­ret over at skul­le fi nde sig selv sid­den­de i en rets­sal for­an dom­mer Lo­ne Ku­da­hl og hø­re en drabs­sig­tel­se mod sig bli­ve læst op. Da dom­me­ren spurg­te, om han kun­ne er­ken­de sig skyl­dig i drab, sva­re­de hans for­sva­rer Kurt Kvist for ham:

» Min kli­ent kan ik­ke hu­ske, hvad der er sket. Men han me­ner, at det nok er ham, der har gjort det. «

CM blev va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi re uger.

Tur med hund­en

I num­mer 40, to hu­se fra ger­nings­ste­det, bor Anders Lin­de­bal­le Po­ck­en­da­hl. Han si­ger:

» Min ko­ne var ude at gå med hund­en man­dag aft en, og da hun går for­bi der­hen­ne ( nr. 44, red.) så hun, at der sad en mand i dø­ren, og hun kun­ne hø­re, at han sag­de: » Jeg tror, jeg har slå­et hen­de ihjel. «

Kort eft er an­kom po­li­ti­et, og den for­mode­de ger­nings­mand blev an­holdt. ja­hh

En kvin­de blev man­dag dræbt i hu­set her på Kir­ke­by­vej i Hvam nord for Vi­borg. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.