Frank lå­ner Ry­a­nair- fj er

BT - - DEBAT - RY­A­NAIR Med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion ( DF) RY­A­NAIR Nør­re Als­lev MIL­JØ- DIGT Kø­ben­havn

Finn Ru­daizky

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske over­borg­me­ster, Frank Jensen ( S), smyk­ker sig med lån­te fj er, når han frem­stil­ler sig som hand­lin­gens mand imod Ry­a­nair.

Det hed­der sig, at han har for­budt kom­mu­nens an­sat­te at fl yve med Ry­a­nair. Slud­der og vrøvl. Fak­tisk har han ik­ke gjort no­get som helst.

År­sa­gen til, at de an­sat­te ik­ke må fl yve med Ry­a­nair, er, at kom­mu­nen hand­ler ind gen­nem den ind­købs­cen­tral, man har sam­men med sta­ten, hvor det er et krav, at fl ysel­ska­ber­ne over­hol­der FNs reg­ler om løn- og ar­bejds­for­hold. Det gør Ry­a­nair ba­re ik­ke.

DF vil el­lers ger­ne ha­ve, at Frank Jensen dis­ku­te­rer Ry­a­nair ak­tivt med Kø­ben­havns Luft havn. Det har han af­vist. Imens fort­sæt­ter det, som er ble­vet be­skre­vet som so­ci­al dum­ping.

Leif Jo­han­son

Det er dob­belt­moralsk, ja nær­mest hyk­le­risk, når over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) står frem og for­by­der kom­mu­nens an­sat­te at fl yve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den. Umid­del­bart uden for borg­meste­rens vin­du­er fo­re­går et me­tro­byg­ge­ri, hvor der har væ­ret utal­li­ge sa­ger med løn­dum­ping m. m. Her gør det ik­ke no­get, at po­rtu­gi­se­re, ita­li­e­ne­re og ru­mæ­ne­re ar­bej­der til 40- 60 kr. i ti­men – end­da uden at få be­ta­ling for al­le de­res ti­mer.

Det med Ry­a­nair er vist ba­re for at få mu­lig­he­den for at pip­pe her i den til­stun­den­de valg­kamp.

Ri­kard Clau­sen

Vi har kun en en­kelt klo­de. Vi ter os, som hav­de vi syv. Det gør mig så trist til mo­de, når tos­ser­ne tror, det’ lyv.

Frank Jensen ( S) har for­budt kom­mu­nens an­sat­te at fly­ve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.