Ja, ind­van­dre­re er min­dre værd

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer, LA

godt for­slag, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp kom­mer med. Man­ge fl ygt­nin­ge er på over­før­sels­ind­komst, for­di de har me­get svært ved at sæl­ge de­res ar­bejds­kraft til de løn­nin­ger, der er på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Ro­ck­wool Fon­den har la­vet en un­der­sø­gel­se, der esti­me­rer, at op imod 45 pct. af ind­van­dre­re og fl ygt­nin­ge ik­ke kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det, for­di de ik­ke vil væ­re pro­duk­ti­ve nok. Løn er pri­sen på ar­bejds­kraft , og hvis man ik­ke

DET ER ET

kan pro­du­ce­re nok til, at man er løn­nen værd, så er man dømt til et liv på over­før­sels­ind­komst.

ar­bejds­gi­ver­ne er i kon­kur­ren­ce med hin­an­den om at få den bed­ste ar­bejds­kraft . Så hvis du kan pro­du­ce­re for 120 kro­ner i ti­men, vil du fi nde en ar­bejds­gi­ver, der vil gi­ve dig 110 kro­ner i ti­men. Po­in­ten er her, at vi mang­ler et lønt­rin i Dan­mark for dem, hvis ar­bejds­kraft kun er 90 el­ler 80 kro­ner værd i ti­men. Dem, har vi in­di­rek­te be­slut­tet, ik­ke må ar­bej­de – i mod­sæt­ning til an­dre ve­st­eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Der

HUSK PÅ, AT

hav­de de væ­ret i be­skæft igel­se, men det er de ik­ke i Dan­mark på grund af de hø­je over­før­sels­ind­kom­ster.

er en ind­slus­nings­løn. Dan­mark er et af de lan­de, som er ab­so­lut dår­ligst til at in­te­gre­re ind­van­dre­re på ar­bejds­mar­ke­det – vi har sim­pelt­hen den la­ve­ste be­skæft igel­ses­grad. Det skal vi gø­re no­get ved, men det er vig­tigt at slå fast, at det er no­get ar­bejds­mar­ke­dets par­ter skal lø­se. De skal i fæl­les­skab fi nde en løs­ning, der ska­ber et ar­bejds­mar­ked, hvor og­så me­re mar­gi­na­li­se­re­de grup­per ind­går.

EN AF LØS­NIN­GER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.