Sun­de svin – der er plads til for­bed­ring

ME­NER

BT - - DEBAT -

Ko­te­let­ter, mør­brad, fl æsk i ski­ver og ri­b­bens­steg. Si­de om si­de lig­ger svi­ne­kø­det i kø­le­di­sken og fri­ster for­bru­ger­ne. Med i kø­bet til aft ens­må­l­ti­det ri­si­ke­rer for­bru­ger­ne imid­ler­tid at få kød in­fi ce­ret med den re­si­sten­te bak­te­rie MRSA, vi­ser en la­bo­ra­to­ri­e­test fra For­bru­ger­rå­det Tænk. DA 25 PAK­KER med dansk svi­ne­kød hen­tet i su­per­mar­ke­der­nes kø­le­di­ske blev un­der­søgt, blev der fun­det MRSA i de ot­te. Sva­ren­de til knap hver tred­je pak­ke. De, der tror, at de kan und­gå bak­te­ri­en ved at væl­ge øko­lo­gisk kød, må re­vi­de­re de­res op­fat­tel­se. MRSA fi ndes iføl­ge te­sten og­så i de dy­re øko- pak­ker.

Og hvor­for så be­kym­re sig om det, når nu de re­si­sten­te bak­te­ri­er ik­ke ud­gør en umid­del­bar ri­si­ko for ra­ske kød­spi­se­re, der hi­ver svi­ne­ko­te­let­ter op af kø­le­di­sken? For­di fo­re­kom­sten af MRSA iføl­ge eks­per­ter på langt sigt kan vi­se sig at væ­re et po­ten­ti­elt pro­blem for fol­kes­und­he­den, hvis sta­fy­lokok- bak­te­ri­en kom­mer ind i ho­spi­tals­mil­jø­er og på ple­je­hjem med al­vor­li­ge in­fek­tio­ner og læn­ge­re­va­ren­de be­hand­ling­sti­der til føl­ge. TÆNKS TEST SÆT­TER sam­ti­dig nyt fo­kus på dansk svi­ne­pro­duk­tion. På sun­de svin, på for­bru­get af an­ti­bi­o­ti­ka i stal­de­ne - svi­ne­fa­brik­ker­ne om man vil. Et bredt po­li­tisk fl er­tal blev for ny­lig eni­ge om en plan, der be­ty­der, at land­mæn­de­ne over de næ­ste fi re år skal re­du­ce­re bru­gen af an­ti­bi­o­ti­ka med 15 pro­cent. Om det er am­bi­tiøst nok, er der del­te me­nin­ger om. Land­mæn­de­ne vil vist hel­le­re ha­ve fo­kus på for­bed­ring af hy­giej­nen, der skal for­hin­dre spred­nin­gen af MRSA, end en yder­li­ge­re be­græns­ning af bru­gen af an­ti­bi­o­ti­ka.

Det er vig­tigt, at eff ek­ten af den nye hand­lings­plan bli­ver fulgt tæt. Hvis der ik­ke bli­ver holdt øje med me­di­c­in­for­bru­get i stal­de­ne og slå­et ned på de land­mænd, der la­der hånt om pla­nen, er den in­tet værd. Så er det en ommer.

hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.