Nej, så ta­ger de dan­ske­res job

BT - - DEBAT - LIZET­TE RIS­GAARD

Næst­for­mand, LO

prak­sis be­ty­der, at fl ygt­nin­ge­ne ba­re skal ud at ar­bej­de i virk­som­he­der til 40- 60 kro­ner i ti­men – alt­så væ­re bil­lig ar­bejds­kraft – så vil de jo un­der­by­de de nu­væ­ren­de me­d­ar­bej­de­re, hvil­ket jeg selv­føl­ge­lig ta­ger mar­kant af­stand fra. Der ek­si­ste­rer al­le­re­de go­de aft aler mel­lem ar­bejds­gi­ver­ne og kom­mu­ner­ne om pak­ke­for­løb, der ek­sem­pel­vis kom­bi­ne­rer et sprog­kur­sus med prak­tik i en virk­som­hed. Det kan hjæl­pe fl ygt­nin­ge

HVIS FOR­SLA­GET I

ind på ar­bejds­mar­ke­det. Det er den vej, vi skal gå.

at fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re har en lav jobfre­kvens, men det er og­så pro­ble­ma­tisk, at vi har rig­tig man­ge an­dre men­ne­sker, som står uden for ar­bejds­mar­ke­det og egent­lig ba­re ger­ne vil i ar­bej­de og bi­dra­ge til sam­fun­det. For det at væ­re på en ar­bejds­plads er rig­tig godt, men det er desvær­re kun ar­bejds­gi­ver­ne, der kan op­ret­te ar­bejds­plad­ser­ne. Det kan fag­be­væ­gel­ser­ne ik­ke hjæl­pe til med.

DET ER PRO­BLE­MA­TISK,

at slå fast, at uan­set om du er fl ygt­ning, ind­van­drer, Jør­gen el­ler Pia og mang­ler et ar­bej­de, så skal vi sør­ge for, at der ek­si­ste­rer et ar­bejds­mar­ked, hvor ar­bejds­gi­ve­re si­ger: Hvis du er ble­vet kom­pe­ten­ce­afk la­ret og mang­ler nog­le for­ud­sæt­nin­ger, så hjæl­per vi dig med at op­nå dem, og så skal du selv­føl­ge­lig ha­ve den løn, vi op­rin­de­ligt har aft alt. Der skal man ik­ke, for­di man er fl ygt­ning el­ler ind­van­drer, ha­ve min­dre. Vi skal si­ge til ar­bejds­gi­ver­ne: Vær nu med til at åb­ne op for, at og­så de her grup­per kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det.

DET ER VIG­TIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.