Tina Ne­der­gaards svar

BT - - NYHEDER -

Tina Ne­der­gaard blev for en uge si­den fo­re­lagt be­skyld­nin­ger­ne, men fast­holdt i går, at hun kun hav­de føl­gen­de skrift­li­ge kom­men­tar til sa­gen: » BT har den 13. maj kon­tak­tet mig om­kring en hæn­del­se, som har fun­det sted på et tids­punkt i mit pri­va­te liv i 2013/ 14. Kil­den til op­lys­nin­ger­ne er far til en mand, som jeg har haft et nu helt af­slut­tet for­hold til. Den æl­dre her­re har et stort had til mig, og han har gen­tag­ne gan­ge tru­et med blandt an- det at vil­le øde­læg­ge mig i pres­sen. Min angst for den på­gæl­den­de har i he­le pe­ri­o­den væ­ret sti­gen­de. Jeg kan be­kræf­te, at det er kor­rekt, at jeg til sidst op­ly­ser ved­kom­men­de om, at jeg vil ind­dra­ge myn­dig­he­der­ne, hvis han ik­ke op­hø­rer med at ge­ne­re mig.

Jeg har i dag in­gen kon­takt til på­gæl­den­de el­ler den­nes fa­mi­lie. Mit øn­ske er ude­luk­ken­de, at man­dens had til mig ik­ke igen skal bli­ve en del af det go­de liv, som jeg og min fa­mi­lie har i dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.