Trak sig for sin dat ter

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

ALE­NE­MOR

Hun var » sim­pelt­hen så lyk­ke­lig « , da hun blev ud­nævnt til un­der­vis­nings­mi­ni­ster 23. fe­bru­ar 2010, men 378 da­ge se­ne­re sag­de Tina Ne­der­gaard plud­se­lig stop.

Det vak­te op­sigt, da Tina Ne­der­gaard 8. marst 2011, ef­ter godt et år som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, plud­se­lig for­lod sin post. Af hen­syn til sin den­gang seks- åri­ge dat­ter In­ge, som hun hav­de væ­ret ale­ne med si­den føds­len.

» Jeg vil ha’ et an­det liv. Det har væ­ret fan­ta­stisk at væ­re mi­ni­ster, men det har og­så væ­ret hårdt, og det smit­ter af på In­ge, « lød hen­des be­grun­del­se.

Ryk­ke­de telt­pæ­le­ne op

Tina Ne­der­gaard ryk­ke­de de næ­sten ny­sat­te telt­pæ­le i Kø­ben­havn op og plan­te­de dem i hjem­by­en Ho­bro i Nord­jyl­land, tæt på si­ne eg­ne for­æl­dre, og sat­te sin dat­ter i ny sko­le sam­me sted.

Hun be­holdt sin plads i Fol­ke­tin­get, men i 2012 be­kendt­gjor­de hun, at hun helt vil­le drop­pe land­spo­li­tik til for­del for lo­kal­po­li­tik. Et liv som ale­ne­mor i Nord­jyl­land kun­ne bed­re hæn­ge sam­men med en borg­mester­post i Nord­jyl­land end fol­ke- tings­ar­bej­de i Kø­ben­havn, lod hun for­stå.

» Det har jeg selv­føl­ge­lig haft me­get grun­di­ge over­vej­el­ser om. Den helt sto­re for­skel er, at jeg nu ik­ke bor i Kø­ben­havn, men på min fø­de­egn, og at jeg i mod­sæt­ning til i mi­ni­ster­ti­den har et enormt net­værk om­kring mig. Der­til kom­mer, at som borg­me­ster ar­bej­der man jo sam­men med me­ni­ge by­rå­ds­med­lem­mer, der har po­li­tik som del­tidsjob. Det gør, at det nok er let­te­re for en borg­me­ster end for en mi­ni­ster at få ar­bejds- og pri­vat­liv til at hæn­ge sam­men. Men jeg lær­te jo lek­tien på den hår­de må­de, da jeg sag­de ja til mi­ni­ster­po­sten, og du kan tro, at dét har lært mig, at jeg ik­ke skal gabe over me­re, end jeg er sik­ker på, at jeg kan kla­re. Det er og­så der­for, jeg nu klart mel­der ud, at jeg ik­ke sat­ser på gen­valg til Fol­ke­tin­get - uan­set hvor­dan det går med kom­mu­nalval­get i Ma­ri­a­ger­fjord, « sag­de hun i fe­bru­ar 2012 til Nord­jy­ske.

Opgav borg­me­ster- drøm

Så­dan gik det ik­ke. I 2013 opgav hun borg­mester­drøm­men, og i dag øn­sker hun igen at væ­re fol­ke­tings­med­lem og fort­sæt­te pend­ler­til­væ­rel­sen mel­lem Nord­jyl­land og Kø­ben­havn. Bo­sat i Hjør­ring. Ud­dan­net cand. sci­ent. pol. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 1997. Kon­su­lent i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning 1998- 2002. Tidl. gift med Per Ørum Jør­gen­sen ( fhv. kri­sten­de­mo­krat). Har en 11- årig dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold.

Tina Ne­der­gaard an­kom­mer til Ama­li­en­borg for of­fi­ci­elt at med­dele Dron­nin­gen, at hun går af som un­der­vis­nings­mi­ni­ster.

Fo­to: Jonas Van­dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.