Ta­bu­ret­ten vak­ler

Ef­ter Tina Ne­der­gaard mi­ste­de sin nord­jy­ske op­stil­lings­kreds, får hun svært ved at bli­ve gen­valgt til Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

STEMM­EJ­AGT

Hun trak sig som mi­ni­ster i 2011 for at hel­li­ge sig sin dat­ter. Vil­le ud af land­spo­li­tik i 2012, men fortrød. Nu skal den nord­jy­ske fol­ke­tings­po­li­ti­ker Tina Ne­der­gaard ud at sam­le stem­mer i en helt ny kreds, men det bli­ver van­ske­ligt.

For før­ste gang si­den Tina Ne­der­gaard blev valgt i Fol­ke­tin­get i 2001, skal hun ud at fø­re valg­kamp i en helt ny kreds langt fra hje­meg­nen i Nord­jyl­land.

Men det bli­ver svært at kapre stem­mer for hen­de i sin nye kreds, Taa­strup- kred­sen på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Det vur­de­rer po­li­tisk jour­na­list Mor­ten Øy­en Jensen fra den po­li­ti­ske po­r­tal Al­tin­get, der la­ver prog­no­ser over, hvem der står til at bli­ve valgt ind i Fol­ke­tin­get.

» Hun har haft den sam­me valg­kreds i 10 år i Nord­jyl­land, og hun står i frem­med land nu. Det er ik­ke en van­vit­tigt god kreds, og hun er hæm­met af, at hun er et helt nyt navn i kred­sen blandt stær­ke kan­di­da­ter, « si­ger Mor­ten Øy­en Jensen fra Al­tin­get.

’ Fir­kan­tet’

Op­rin­de­ligt var Tina Ne­der­gaard op­stil­let i Brøn­der­s­lev­kred­sen i Nord­jyl­land, men i 2012 prok­la­me­re­de hun, at hun vil­le ind i lo­kal­po­li­tik, og at hun gik ben­hårdt ef­ter borg­mester­po­sten i Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne.

» Det er en na­tur­lig ud­vik­ling for en po­li­ti­ker. Jeg skal ik­ke væ­re på Chri­sti­ans­borg he­le mit liv, « sag­de hun om sin be­slut­ning.

Blev hun ik­ke valgt til borg­me­ster, vil­le hun i by­rå­det » som me­nigt med­lem og læg­ge en mas­se ener­gi i det ar­bej­de « og » fin­de et ci­vilt ar­bej­de ved si­den af « , for­tal­te hun den lo­ka­le avis Nord­jy­ske. Men så langt kom det al­drig.

Halvan­det år ef­ter op­stil­lin­gen, få må­ne­der før kom­mu­nalval­get i novem­ber 2013, trak hun sig plud­se­lig. Hun ’ var fir­kan­tet til po­sten’ , lød det fra for­man­den for Ven­stres sam­ar­bejds­ud­valg i kom­mu­nen, som af­vi­ste på det kraf­tig­ste, at der var ta­le om en fy­ring. Man var » eni­ge om, at man var ue­ni­ge om den po­li­ti­ske linje, « lød for­kla­rin­gen.

Hen­des gam­le fol­ke­tings­kreds i Brøn­der­s­lev hav­de for længst fun­det en ny kan­di­dat, og et co­me­ba­ck var ude­luk­ket. Der­for end­te hun i ste­det med at la­de sig op­stil­le i Taa­strup- kred­sen, der er en del af Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds.

Fle­re stær­ke V- pro­fi­ler

Her kom­mer hun til at kæm­pe si­de om si­de med an­dre stær­ke Ven­stre- pro­fi­ler: tid­li­ge­re mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann, fhv. VU- for­mand Jakob En­gel- Sch­midt samt tid­li­ge­re Eu­ro­pa- Par­la­ments­med­lem Mor­ten Løk­ke­gaard og USA- ana­ly­ti­ker Mads Fug­le­de. Men går Ven­stre ik­ke frem i me­nings­må­lin­ger­ne før val­get, ri­si­ke­rer den tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster helt at ry­ge ud.

» Ka­ren El­le­mann er tid­li­ge­re mi­ni­ster, har et godt ef­ter­navn og ta­ger det før­ste man­dat. Mor­ten Løk­ke­gaard op­nå­e­de sto­re per­son­li­ge stem­me­tal un­der val­get til EU- Par­la­men­tet og er fa­vo­rit til det an­det man­dat, mens Jakob En­gel- Sch­midt har al­le VUer­ne til at fø­re kampag­ne for sig og er et godt bud på det tred­je. Det be­ty­der, at det vir­ke­lig er op ad bak­ke, hvis Ne­der­gaard skal vip­pe en af dem af pin­den, « ly­der vur­de­rin­gen fra Mor­ten Øy­en Jensen fra Al­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.