Hu­sets be­bo­er sig­tet for eks­plo­sions­brand

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk Fo­to: Claus Fi­sker

PÅSAT

Den eks­plo­sions­brand, der man­dag jæv­ne­de et hus med jor­den, var påsat.

Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. Po­li­ti­et har un­der­søgt den ejen­dom på Slots­vej i Ar­rild, som blev hær­get af eks­plo­sions­bran­den: » Det kan al­le­re­de kon­klu­de­res, at alt ty­der på, at brænd­ba­re væ­sker har gjort, at bran­den ud­vik­le­de sig eks­plo­sivt. Den mand­li­ge be­bo­er, som fik min­dre ska­der, er der­for ble­vet sig­tet i for­bin­del­se med bran­den. Han er ind­lagt til psy­ki­a­trisk be­hand­ling og vil ik­ke bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, skri­ver Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, der ik­ke har yder­li­ge­re in­for­ma­tio­ner om sa­gen i øje­blik­ket.

An­meldt af na­bo

Det var en af hu­sets na­bo­er, som an­meld­te bran­den kl. 8 man­dag mor­gen, ef­ter at ha­ve hørt et brag.

BT tal­te man­dag med en af om­rå­dets be­bo­e­re, som for­tal­te, at han var sam­men med sin kæ­re­ste, og at de li­ge var stå­et op, da de hør­te eks­plo­sio­nen.

» Plud­se­lig hø­rer vi et brag vær­re end det vær­ste lyn­nedslag. Der gik ik­ke fem mi­nut­ter, før he­le hu­set var om­s­pændt af flam­mer, « for­tal­te man­den, som ik­ke øn­ske­de sit navn op­lyst.

» Vi blev selv­føl­ge­lig for­vir­re­de og ban­ge. Jeg kun­ne se, at bå­de ta­get og gav­len var blæst ud. Men det før­ste jeg tænk­te, var, om jeg kun­ne red­de no­gen, « si­ger han.

Man­den løb over til hu­set, men op­da­ge­de til sin sto­re let­tel­se, at hu­sets be­bo­er, en mand i 40er­ne, stod uden for i god be­hold.

Hu­set blev jæv­net med jor­den ved den vold­som­me brand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.