Kølig maj bry­der lun sti­me

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Anders De­bel Han­sen

BLÆST OG KUL­DE

Maj må­ned har væ­ret så kold, at DMI for­ud­ser, at en lang og lun sti­me står for fald.

Si­den juli 2013 har den må­ned­li­ge mid­del­tem­pe­ra­tur i Dan­mark væ­ret hø­je­re end den gæl­den­de nor­mal­tem­pe­ra­tur, men det slut­ter nu.

Kli­ma­to­log Mikael Schar­ling for­tæl­ler, at maj til og med søn­dag den 17. har en mid­del­tem­pe­ra­tur på 9,5 gra- der. Med den prog­no­se, der teg­ner sig for re­sten af må­ne­den, ser det ud til, at mid­del­tem­pe­ra­tu­ren al­ler­højst lan­der på 10,4 for he­le må­ne­den, og der­med en­der maj un­der nor­ma­len på 10,8.

» Kun én gang si­den årtu­sin­de­skif­tet har maj lig­get un­der nor­ma­len, og det var i 2010, « si­ger han.

Den væ­sent­lig­ste for­kla­ring på, at maj er køli­ge­re end nor­malt, er, at vi mang­ler høj­tryk.

» Det ple­jer vi ty­pisk at se i maj, hvor vi så får en pe­ri­o­de med rig­tig som­mer­ligt vejr. Det har der ik­ke væ­ret i år, og li­ge nu ser det ik­ke ud til, at vi får det i maj, « si­ger Mikael Schar­ling . Den kol­de­ste maj faldt i 1902, hvor mid­del­tem­pe­ra­tu­ren lan­de­de på 8,1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.