IND­GIK DØDSP

En 30- årig mand er sig­tet for at ha­ve kniv­stuk­ket sin eks­kæ­re­ste fle­re gan­ge, ef­ter hun var af­gå­et ved dø­den, i et for­søg på at over­hol­de de­res af­ta­le

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

AF­TA­LEN

Der var for­ment­lig ik­ke ta­le om drab, da en 30- årig suc­ces­fuld iværk­sæt­ter tid­ligt om mor­ge­nen 4. maj i Kø­ben­havn stak sin eks­kæ­re­ste fle­re gan­ge med en kniv.

I ste­det for­søg­te han ef­ter alt at døm­me at over­hol­de en af­ta­le med kvin­den om, at han skul­le hjæl­pe med at slå hen­de ihjel ef­ter hen­des eget øn­ske.

Det frem­går af sa­gens rets­bog, som BT har få­et ind­sigt i.

Da Kø­ben­havns Po­li­ti tid­ligt om mor­ge­nen 4. maj ryk­ke­de ud til kvin­dens lej­lig­hed på Nør­re Al­lé på Nør­re­bro, be­teg­ne­de det i før­ste om­gang hen­des død som ’ mistæn­ke­lig’.

Ef­ter det ind­le­den­de lig­syn an­holdt po­li­ti­et den 34- åri­ge kvin­des eks­kæ­re­ste, den 30- åri­ge, suc­ces­ful­de iværk­sæt­ter SE, som hun hav­de haft tæt kon­takt med li­ge til sin død, og sig­te­de ham for drab.

Sig­tel­sen æn­dret

Han blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, men dom­me­ren fandt ik­ke, at der var be­vi­ser nok til at va­re­tægts­fængs­le ham. I ste­det blev an­hol­del­sen op­ret­holdt i 72 ti­mer, mens po­li­ti­et un­der­søg­te døds­fal­det nær­me­re.

Da den 30- åri­ge mand tre da­ge se­ne­re igen stod for en dom­mer var sig­tel­sen æn­dret. Fra at væ­re sig­tet for mand­drab var han nu og­så sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be sin 34- åri­ge eks­kæ­re­ste på hen­des egen be­gæ­ring.

Dog lyk­ke­des det til­sy­ne­la­den­de ik­ke den 30- åri­ge mand at ef­ter­kom­me kvin­dens øn­ske om at slå hen­de ihjel. Hun var al­le­re­de død, da

ONS­DAG 20. MAJ 2015

Den 30- åri­ge mand, der er sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be sin 34- åri­ge eks­kæ­re­ste ef­ter hen­des eget øn­ske, var man­dag med til hen­des be­gra­vel­se sam­men med kvin­dens fa­mi­lie for at si­ge et sid­ste far­vel.

Det for­tæl­ler den 30- åri­ge mands ad­vo­kat, Jør­gen han stak hen­de før­ste gang, frem­går det af rets­bo­gen.

Den 30- åri­ge iværk­sæt­ter er der­for sig­tet for:

’ At ha­ve for­søgt at dræ­be TVL ( den 34- åri­ge kvin­de, red.), der hav­de frem­sat be­stemt be­gæ­ring her­om, idet han til­del­te hen­de fle­re kniv­stik i bry­stet, i den hen­sigt at hun skul­le dø, hvil­ket fore­ha­ven­de mis­lyk­ke­des, idet TVL al­le­re­de var af­gå­et ved dø­den’.

Af ken­del­sen, som ret­ten af­sag­de, da han blev løsladt, frem­går det, at der ef­ter ret­tens op­fat­tel­se ik­ke var be­grun­det mi­stan­ke om, at den 30- åri­ge mand hav­de be­gå­et mand­drab, men at han ef­ter egen for­kla­ring og ob­duk­tio­nen af sin eks­kæ­re­ste hav­de stuk­ket den af­dø­de kvin­de på hen­des egen be­gæ­ring.

Løsladt

Den 30- åri­ge mand, der er en tid­li­ge­re suc­ces­fuld iværk­sæt­ter, som har væ­ret om­talt i

Kø­ben­havns Po­li­ti ryk­ke­de tid­ligt om mor­ge­nen 4. maj ud til kvin­dens lej­lig­hed på Nør­re Al­lé på Nør­re­bro. Po­li­ti­et be­teg­ne­de i før­ste om­gang hen­des død som ’ mistæn­ke­lig’. Fo­to: Goog­le

Den 30- åri­ge sig­te­de er løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.