R gi­ver grønt lys til valg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

VALGRUMMEL

Den ra­di­ka­le le­der og vi­ce­stats­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard har med­delt Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at han ik­ke vil blan­de sig i, hvor­når hun ud­skri­ver valg, si­ger kil­der i par­ti­et til BT.

» Vi er klar, « ly­der mel­din­gen.

At De Ra­di­ka­le li­ge nu ser ud til at smi­de fem man­da­ter, skal ik­ke væ­re no­get ar­gu­ment for at ud­sky­de val­get, hvis hun i øv­rigt vur­de­rer, at re­ge­rin­gen sam­let set står sig bedst ved at ta­ge val­get nu.

Val­get skal se­ne­st væ­re af­holdt 14. sep­tem­ber.

På Chri­sti­ans­borg har snak­ken læn­ge gå­et på, om Thor­ning må­ske fo­re­træk­ker et ju­ni- valg. Med en valg­kamp på mindst 21 da­ge, kan hun ven­te med at ud­lø­se spæn­din­gen et par uger end­nu.

» Fol­ke­tings­val­get kom­mer, når det kom­mer. Vi har sta­dig en del ting, vi ger­ne vil ha­ve gjort fær­di­ge, og det kan vi for­hå­bent­lig gø­re i den kom­men­de tid, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Liv­rem og se­ler

I En­heds­li­sten er man sær­lig spænd­te.

Hvis Thor­ning ud­skri­ver val­get in­den tors­dag 4. ju­ni, af­ly­ser man par­tiets tre­da­ges års­mø­de og dra­ger i valg­kamp. Års­mø­det lig­ger i da­ge­ne 5. til 7. ju­ni, og bli­ver en­ten en kåring af En­heds­li­sten kom­men­de dron­ning, Per­nil­le Skip­per, el­ler et gen­valg af Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen som spids­kan­di­dat for end­nu en pe­ri­o­de.

For at und­gå at bli­ver ta­get med buk­ser­ne ne­de, mens års­mø­det er i gang, vil man straks fre­dag mor­gen på års­mø­de­ts før­ste dag indstil­le Per­nil­le Skip­per som par­tiets spids­kan­di­dat med en til­fø­jel­se om, at be­slut­nin­gen først gæl­der fra man­dag mor­gen.

På den må­de kan man hol­de Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen i spil længst mu­ligt.

SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr kan næ­sten sva­re i søv­ne på, hvad hun gør, når Thor­ning slår på gongon­gen.

» Så går jeg ned på Dr. Lou­i­ses bro. Der skal jeg mø­des med en mas­se SFe­re, og så går vi ud og de­ler valg­ma­te­ri­a­le ud, « si­ger hun.

Kli­ma­mi­ni­ster Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen ( R) har en dre­je­bog på 21 da­ge, som han sæt­ter i sving, når val­get ud­skri­ves.

» Om af­te­nen har jeg mø­de med mi­ne to valg­kred­se i Hol­bæk og Kø­ge/ Lej­re kl. 18 og kl. 20. Jeg har en af­ta­le med tre af mi­ne pla­ka­top­hæn­ge­re, der kom­mer og hen­ter pla­ka­ter. Jeg skal og­så mø­des med en fri­vil­lig, der skal ko­or­di­ne­re min ka­len­der, så jeg kan få mi­ne mø­der lagt ind. Og så har jeg bryg­get 200 li­ter grøn pils­ner på et bryg­ge­ri i Hol­bæk. Jeg er klar, « si­ger Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen.

Træt af spæn­din­gen

Hans par­ti­fæl­le Na­de­em Fa­rooq, som ik­ke genop­stil­ler, er og­så en smu­le utå­l­mo­dig.

» Jeg vil helst ha­ve at val­get kom­mer nu, så jeg bli­ver fri­sat og kan kom­me i gang med min job­søg­ning, « si­ger han.

Han hæl­der mest til, at val­get først kom­mer til sep­tem­ber.

» En af de ting, jeg ser frem til at slip­pe for, er den­ne her for­nem­mel­se af at væ­re spændt i he­le krop­pen. Det sy­nes jeg ik­ke er rart. Jeg kan se på mi­ne kol­le­ger, at de hel­ler ik­ke sy­nes, det er sjovt, « si­ger Na­de­em Fa­rooq.

Den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard har med­delt Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at hun ba­re kan ud­skri­ve val­get, når det pas­ser hen­de. At han li­ge nu lig­ger lavt i me­nings­må­lin­ger­ne, skal ik­ke brem­se stats­mi­ni­ste­ren. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.