Be­gra­vel­sen

BT - - NYHEDER -

hav­de øn­sket, at han skul­le hjæl­pe hen­de med at ta­ge li­vet af sig selv.

Det frem­går af rets­bo­gen, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Hvor­dan af­ta­len mel­lem de to, der i fle­re år hav­de væ­ret kæ­re­ster og op til den 34- åri­ge kvin­des død sta­dig hav­de et tæt for­hold, kom på plads el­ler hvor­når, vi­des ik­ke.

Hel­ler ik­ke hvor­for, den 30- åri­ge iføl­ge sig­tel­sen an­gi­ve­ligt stak sin eks­kæ­re­ste, ef- ter hun var af­gå­et ved dø­den ved at ta­ge sit eget liv.

» Jeg kan ik­ke si­ge an­det end det, der står i rets­bo­gen. Jeg har ik­ke no­get at til­fø­je, « si­ger Jør­gen Lan­ge.

Den 30- åri­ge mand blev ef­ter at ha­ve væ­ret frem­stil­let i grund­lovs­for­hør 7. maj løsladt.

» Han skal nu prø­ve at fal­de til ro over på alt det her, der er sket, « si­ger Jør­gen Lan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.