Smit­tet med MRSA

En hud­af­skrab­ning ud­vik­le­de sig til et lang­va­rigt syg­doms­for­løb for Pre­ben Sva­nekiær

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk BT i går tirs­dag den 19. maj 2015

MRSA

I

Man­ge

En

BAK­TE­RI­ER

» Det kan kla­res med et pla­ster. Det er ik­ke no­get sær­ligt. «

Så­dan lød det fra læ­gen, som Pre­ben Sva­nekiær hen­vend­te sig til eft er et cy­kel­styrt.

Den 77- åri­ge mand fra Sol­rød delt­og i cy­kel­lø­bet Sjæl­sø Rundt i ju­ni 2013, men han faldt un­der­vejs og slog hul på høj­re al­bue.

Det lig­ne­de en sim­pel hud­af­skrab­ning, men eft er en uge be­gynd­te Pre­ben Sva­nekiærs arm at hæ­ve vold­somt op, og der løb væ­ske ud af sår­et.

» Jeg fi k så­dan en ’ Skip­per Skræk- arm’, og det gjor­de ondt helt ud i hån­den. Så jeg gik til læ­ge igen, og han gav mig no­get pe­ni­cil­lin. Det hjalp ik­ke. Der­eft er fi k jeg ta­get en prø­ve, og det vi­ste sig, at jeg var smit­tet med svi­ne­bak­te­ri­en MRSA, « for­tæl­ler Pre­ben Sva­nekiær.

Smer­ter­ne og hæ­vel­sen i ar­men fort­sat­te, og læ­gen gav Pre­ben Sva­nekiær no­get stær­ke­re me­di­cin.

En sy­geple­jer­ske fra Sla­gel­se Sy­ge­hus be­søg­te æg­te­par­rets hjem, hvor hun in­stru­e­re­de dem i at ren­se hu­set med ke­mi­ka­li­er.

» Det var en or­dent­lig om­gang. Vi skul­le gø­re bå­de hjem­met og som­mer­hu­set rent med ke­mi­ka­li­er, som vi fi k ud­le­ve­ret af sy­ge­hu­set. Det he­le skul­le ren­ses for bak­te­ri­er. «

Ind­lagt i iso­la­tion

Eft er­føl­gen­de blev Pre­ben Sva­nekiær un­der­søgt for bak­te­ri­er an­dre ste­der på krop- pen. Det vi­ste sig, at in­fek­tio­nen i al­bu­en kræ­ve­de en ope­ra­tion, så eft er nog­le må­ne­der blev den æl­dre mand ind­lagt på Kø­ge Sy­ge­hus.

» Jeg kom i iso­la­tion, og læ­ger­ne måt­te ope­re­re med rum­drag­ter på for at und­gå smit­te. Jeg fi k fj er­net slim­sæk­ken i al­bu­en. Det var dér, bak­te­ri­er­ne hav­de sat sig, « for­tæl­ler Pre­ben Sva­nekiær.

He­le for­lø­bet va­re­de næ­sten ot­te må­ne­der.

» Eft er ope­ra­tio­nen blev jeg te­stet igen, og nu er jeg glad bak­te­ri­e­fri. Men som læ­ger­ne sag­de til mig: ’ Nu skal du ik­ke væ­re for høj i hat­ten, for det kan ske igen’. «

Ken­der ik­ke smit­tekil­den

Pre­ben Sva­nekiær for­tæl­ler, at han ik­ke aner, hvor smit­ten kom fra. Men han ved med sik­ker­hed, at den ik­ke stam­mer fra fy­sisk kon­takt med le­ven­de dyr.

» Jeg har ik­ke væ­ret i nær­he­den af et land­brug. Så jeg er et ek­sem­pel på, at man godt kan få det på an­dre må­der. «

I dag tæn­ker han me­re over god hånd­hy­giej­ne og bru­ger oft e an­ti­bak­te­ri­el sæ­be. Han me­ner dog, at land­mæn­de­ne først og frem­mest har et an­svar for at få re­du­ce­ret ud­bre­del­sen af MRSA- smit­ten.

Og han er ry­stet over For- bru­ger­rå­det Tænks nye un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at bak­te­ri­en fi ndes i 8 ud af 25 te­ste­de pro­duk­ter.

» Jeg sy­nes, det er no­get vær­re gri­se­ri. Der skal gø­res no­get me­re ved det over­for­brug af pe­ni­cil­lin i svi­ne­stal­de­ne. Det bli­ver vær­re og vær­re. «

MRSA CC298, er en ty pe af sta­fy­lokok­ker, som er sær­ligt mod­stands­dyg­tig over for al­min­de­lig pe­ni­cil­lin. Hvis man får en MRSA- in­fek­tion, der kræ­ver an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling, skal der der­for bru­ges spe­ci­a­lan­ti­bi­o­ti­ka. Bak­te­ri­er­ne kan bli­ve over­ført fra dyr ( sær­ligt svin) til men­ne­sker ved di­rek­te kon­takt, men smit­ter kun sjæl­dent fra men­ne­ske til men­ne­ske.

kan ud­vik­le in­fek­tio­ner i hu­den, ty pisk som byl­der og be­tænd­te sår. I sjæld­ne­re til­fæl­de er der ta­le om hjer­te­klap- be­tæn­del­se og blod­for­gift ning.

er pri­mært far­lig for per­so­ner, der i for­vej­en er svæk­ke­de, som f. eks. pa­tien­ter på et ho­spi­tal, folk der skal ope­re­res, el­ler ple­je­hjems­be­bo­e­re, der al­le­re­de har et svæk­ket im­mun­for­svar.

alt re­gi­stre­res ca. 300- 350 døds­fald af sta­fy­lokok­in­fek­tio­ner om året i Dan­mark. Her­af er det dog kun to per­so­ner, der er dø­de pga. svi­ne- MRSA i 2014, mens ot­te fi k blod­for­gift ning.

smit­te­de er ’ ra­ske smit­te­bæ­re­re’ og kan ha­ve bak­te­ri­en på hu­den el­ler i næ­sen uden at ha­ve tegn på in­fek­tion. For­ske­re an­slår, at et sted mel­lem 6.000 og 12.000 dan­ske­re er smit­tet uden at væ­re klar over det.

ny un­der­sø­gel­se fra For­bru­ger­rå­det Tænk vi­ser, at 8 ud af 25 te­ste­de pak­ker svi­ne­kød er in­fi ce­ret med MRSA. Pre­ben Sva­nekiær var smit­tet med svi­ne­bak­te­ri­en MRSA og kom i iso­la­tion. Læ­ger­ne, der se­ne­re ope­re­re­de ham, hav­de ’ rum­drag­ter’ på pga. smit­te­fa­ren. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.