Højhælet dra­ma i Can­nes

Kvin­der må ik­ke kom­me til pre­mi­e­re i fla­de sko

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

FILM­FESTI­VAL

Film­festi­va­len i Can­nes er kom­met i mod­vind, ef­ter kvin­der er ble­vet af­vist til en pre­mi­e­re for at mø­de op iført fla­de sko.

’ Flat­ga­te’, som mi­se­ren er ble­vet døbt i me­di­er­ne, blev skudt i gang af film­me­di­et Scre­en Daily, der rap­por­te­re­de, at ad­skil­li­ge kvin­der - blandt an­det æl­dre og sy­ge - var ble­vet af­vist ved pre­mi­e­ren på fil­men ’ Ca­rol’ søn­dag 17. maj, for­di de var mødt op iført fla­de sko.

Fol­ke­ne bag festi­va­len øn­ske­de iføl­ge Scre­en Daily ik­ke at ud­ta­le sig, men be­kræf­te­de, at det er ob­liga­to­risk for kvin­der at bæ­re hø­je hæ­le på den rø­de lø­ber. I en mail til BBC op­ly­ser de dog, at det ik­ke er til­fæl­det.

» Reg­ler­ne har ik­ke æn­dret sig gen- nem åre­ne ( smoking, af­tenkjo­le til gal­la­vis­nin­ger) og der er ik­ke no­gen sær­lig om­ta­le af høj­den på hver­ken kvin­der el­ler mænds hæ­le, « ly­der det.

In­struk­tø­rens ko­ne af­vist

Ind­til vi­de­re er der ik­ke man­ge kvin­der, der har ud­talt sig om, at det skul­le væ­re sket for dem, men fil­min­struk­tør Asif Ka­pa­dia, der er ak­tu­el med fil­men ’ Amy’ om Amy Wi­ne­hou­ses liv, har kom­men­te­ret på Twit­ter, at hans ko­ne blev af­vist på grund af si­ne sko. Hun fik dog til sidst lov til at kom­me ind.

Og­så sku­e­spil­le­ren Emily Blunt har blan­det sig i de­bat­ten. På et pres­se­mø­de for fil­men ’ Si­ca­rio’ kald­te hun det ’ me­get skuf­fen­de’, at festi­va­len tvin­ger kvin­der til at bæ­re hø­je hæ­le.

» For at væ­re ær­lig så bur­de al­le gå i fla­de sko. Vi bur­de over­ho­ve­det ik­ke gå i hø­je hæ­le, det er min me­ning, « lød det fra sku­e­spil­le­ren.

Mo­del­len Na­tasha Po­ly po­se­rer - na­tur­lig­vis iført hø­je hæ­le - på den rø­de lø­ber til pre­mi­e­ren på fil­men ’ Ca­rol’ til film­festi­va­len i Can­nes 17. maj. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.