DA­GENS RET: ÆGG

Ple­je­cen­ter i Kø­ben­havn ser­ve­rer frisk mad hver dag

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

VEL­BE­KOM­ME

Da­gens ret er æg­ge­ka­ge med ba­con og pur­løg til frokost. Og til af­ten po­che­ret laks med nye grøn­ne as­p­ar­ges, kar­to­f­ler og hvid­vin­s­sovs.

Det ly­der som en bed­re restau­rant, der er i spil til en Mi­che­lin- stjer­ne. Men det er fak­tisk et ple­je­cen­ter på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

I Kø­ben­havn er det slut med ke­de­lig, ned­kø­let mad i plastic- em­bal­la­ge til kom­mu­nens æl­dre bor­ge­re. Ma­den på Ple­je­cen­ter Sølund er så god, at ik­ke ba­re be­bo­er­ne er til­fred­se, men og­så man­ge æl­dre, der sta­dig bor hjem­me, fo­re­træk­ker at kom­me hen på Sølund og spi­se i ste­det for at få mad bragt hjem.

» Det er rig­tig god mad, man får her. Det er der­for, vi kom­mer så man­ge her og spi­ser. Jeg er her tit he­le da­gen. Jeg sover ba­re hjem­me. Vi kan jo ik­ke alt det, vi kun­ne en­gang, « si­ger 79- åri­ge Jør­gen Mad­sen.

Han er en af dem, der bor hjem­me, men dag­ligt bru­ger ple­je­cen­trets kan­ti­ne.

Et glimt i øjet

» Her får vi god mad, og de lyt­ter til vo­res øn­sker. Og så er køk­ken­che­fen jo og­så sød, « si­ger en af be­bo­er­ne, Pe­ter Sø­ren­sen, 66, med et glimt i øjet.

» Den an­den dag vil­le nog­le af da­mer­ne ha­ve ta­tar med rå æg­ge­blom­me. Det var der nu al­li­ge­vel ik­ke bud­get til, « til­fø­jer han.

Mens man­ge kom­mu­ner sta­dig la­ver mad til fle­re da­ge ét sted, og får det kørt ud til de æl­dre og ple­je­cen­tre­ne, har man for nog­le år si­den vendt bøt­ten i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Nu skal der tvær­ti­mod la­ves mad fra grun­den på de en­kel­te ple­je­cen­tre.

Be­stem­mer selv me­nu­en

Ple­je­cen­ter Sølund på Nør­re­bro i Kø­ben­havn har end­da eget ba­ge­ri, og der la­ves frisk mad hver dag, og­så i we­e­ken­den. Der la­ves end­da sær­li­ge ret­ter til æl­dre med sær­li­ge be­hov. Og de æl­dre er

ONS­DAG 20. MAJ 2015 selv med til at be­stem­me me­nu­en. De skif­tes til at kom­me med øn­sker.

» I de kom­mu­ner, hvor der er cen­tral­køk­ke­ner bru­ger man rig­tig man­ge pen­ge på trans­port. Og der er hel­ler ik­ke plads til in­di­vi­du­el­le be­hov. Vi hav­de en da­me, der svin­ge­de et pen­dul over ma­den, og hun var over­be­vist om, at pen­du­let hav­de ret. Og vi kun­ne ef­ter­kom­me hen­des øn­sker. Det er helt i or­den. Det er jo bor­ger­nes hjem. Og vo­res be­bo­e­re kan kom­me med øn­sker til me­nu­en. Da­gens me­nu er øn­sket af Leif, « si­ger køk­ken­chef Ma­ri­an­ne Lan­ge.

Hun er enig i al­le ko­st­rå­de­ne fra Land­brug & Fø­de­va­rer.

» Det er helt rig­tigt, at de skal ha­ve or­dent­lig mad, og det må ger­ne væ­re fed mad. De må og­så ger­ne få øl og snaps. Det er fak­tisk alt det, vi an­dre ik­ke må spi­se og drik­ke, det må de æl­dre ger­ne. Vi prø­ver og­så at sør­ge for, at ma­den er så øko­lo­gisk som mu­ligt. Vi er op­pe på 75- 80 pct. Og der er og­så hver dag ve­ge­tar­mad og ha­lal­kost. Jeg er rig­tig glad for, at po­li­ti­ker­ne i kom­mu­nen har be­slut­tet, at de æl­dre skal ha­ve frisk mad hver dag, « si­ger hun.

For gæ­ster ude­fra ko­ster den po­che­re­de laks med hvid­vin­s­sovs 39 kr., hvis man er vi­si­te­ret, og 49 kr., hvis man ik­ke er. Det er det sam­me, det vil­le ko­ste, hvis de fik ma­den le­ve­ret hjem­me.

Jør­gen Mad­sen, 79, ny­der laks med hvid­vin­s­sovs. Han bor hjem­me, men spi­ser på Ple­je­cen­ter Sølund.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.