’ Bed­re æl­dremad kan spa­re 1,5 mia. kro­ner’

BT - - NYHE­DER -

ÆL­DREMAD

Der er stor for­skel på en varm, nyla­vet fri­ka­del­le og en kold fri­ka­del­le, der har lig­get un­der pla­stic i fle­re da­ge.

Der er ik­ke ba­re sma­gen og lug­ten og vel­væ­ret til for­skel. Men der er og­så man­ge mil­li­o­ner at spa­re.

Det me­ner den nye di­rek­tør i Land­brug & Fø­de­va­rer, Ka­ren Hæk­kerup, der tid­li­ge­re har væ­ret so­ci­al­mi­ni­ster og fø­de­va­re­mi­ni­ster .

Hun er træt af, at man­ge kom­mu­ner la­ver æl­dremad på sam­lebånd i ste­det for at ser­ve­re fri­ske må­l­ti­der.

» Nog­le af vo­res go­de fø­de­va­rer bli­ver brugt til of­fent­lig be­spis­ning, som vi ik­ke selv vil­le ha­ve lyst til at sæt­te tæn­der­ne i. Og det be­ty­der sim­pelt­hen, at nog­le æl­dre bli­ver un­de­rer­næ­re­de og me­re sy­ge, for­di de ik­ke har lyst til at spi­se ma­den, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Fi­re kon­kre­te råd

Hen­des unik­ke cv, hvor hun tid­li­ge­re har be­skæf­ti­get sig med æl­dre­pro­ble­mer og fø­de­va­rer som mi­ni­ster, gør, at hun har øje for sam­men­hæn­ge­ne. Der­for sat­te hun straks et ar­bej­de i gang, da hun be­gynd­te i Land­brug & Fø­de­va­rer i de­cem­ber, og det mun­der nu ud i fi­re kon­kre­te råd til lan­dets kom­mu­ner. Hun me­ner, at der kan spa­res 1,5 mia. på sund- heds­bud­get­tet, hvis de æl­dre får bed­re mad.

» Jeg er me­get op­ta­get af, hvor­dan vo­res fø­de­va­rer bli­ver an­vendt, og hvil­ken sund­hed vi har. Rig­tig man­ge af vo­res æl­dre er småt­spi­sen­de og un­de­rer­næ­re­de, for­di ma­den er for trist. Man spi­ser bed­re sam­men med an­dre end ale­ne. Så det må væ­re et krav, at der er en men­ne­ske­lig kon­takt, selv om der ik­ke læn­ge­re står en hjem­me­hjæl­per og la­ver ma­den, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup og fort­sæt­ter:

In­gen krav til sma­gen

» Vi har en ser­vi­ce­lov, der be­skri­ver, hvad ma­den skal in­de­hol­de, men der er in­gen krav til, hvor­dan den skal sma­ge el­ler se ud. Og det er ik­ke ba­re et pro­blem for din og min mor og mor­mor - det er og­så et pro­blem for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

» De småt­spi­sen­de har man­ge fle­re ge­nind­læg­gel­ser på sy­ge­hu­se­ne, og de er ind­lagt fle­re da­ge, når de er ind­lagt. De ta­ber sig og­så un­der ind­læg­gel­sen. Så det kun­ne be­ta­le sig at bru­ge fle­re pen­ge på æl­drema­den, for­di det vil­le be­ta­le sig ind i form af spa­re­de sund­heds­ud­gif­ter. Knap hver tred­je kom­mu­ne har ik­ke en må­l­tidspo­li­tik. 40 pro­cent scre­e­ner ik­ke for un­de­rer­næ­ring, og det er un­der halv­de­len af kom­mu­ner­ne, som gi­ver mu­lig­hed for kost- og er­næ­rings­vej­led­ning. Det er for dår­ligt, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Hun kom­mer med ud­spil­let nu i håb om at præ­ge de kom­men­de for­hand­lin­ger mel­lem re­ge­rin­gen og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning om næ­ste års bud­get

Vaku­um­pak­ket mad­pak­ke

» Pa­ra­graf 83 i ser­vi­ce­loven si­ger ik­ke no­get om, hvor gam­mel ma­den må væ­re. Så­dan en vaku­um­pak­ket mad­pak­ke, der har lig­get en uges tid, kan må­ske tek­nisk set væ­re god nok, men hvis den ik­ke bli­ver spist, for­di den ik­ke duf­ter af no­get og ik­ke gi­ver lyst, så dri­ver man vold på vo­res go­de fø­de­va­rer. Og sam­ti­dig ud­sæt­ter man vo­res æl­dre­be­folk­ning for en ser­vi­ce, der ik­ke er helt i or­den. «

» Vi har og­så fle­re de­men­te, og det kræ­ver vir­ke­lig no­get, hvis vi skal ha­ve dem til at spi­se or­dent­ligt - bl. a. at det er gen­ken­de­li­ge ret­ter, der bli­ver ser­ve­ret. Vi må se ud over kas­ser­ne. Det er kom­mu­ner­ne, der står for æl­drema­den, og re­gio­ner­ne der ad­mi­ni­stre­rer sy­ge­hu­se­ne. Men der er 1,5 mia. at spa­re, hvis vi fore­byg­ger bed­re. Min egen mor­mor dø­de for 10 år si­den, men jeg kan hu­ske, at hun slet ik­ke kun­ne over­skue de der sto­re po­r­tio­ner, hun fik. Ma­den bli­ver la­vet i én stør­rel­se, men så­dan en gam­mel ko­ne på 97 år, der har væ­ret vant til at gen­bru­ge al­ting og ik­ke smi­de no­get ud, hun end­te med at mel­de fra, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup. kark-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.