Fra Pa­ra­di­se Ho­tel til æg­te prin­ses­se

Så­dan gør hof­fet re­a­li­ty- prin­ses­sen klar til de bo­ne­de gul­ve

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KONGELIGT BRYL­LUP

For 10 år si­den var hun med i den sven­ske ud­ga­ve af ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. 13. ju­ni gif­ter hun sig ind i lan­dets kon­ge­fa­mi­lie.

Man kan ik­ke ’ læ­se til kon­ge­lig’’ på uni­ver­si­te­tet, hvis man som al­min­de­lig bor­ger­lig er på vej ind i en fa­mi­lie med kon­ge­blåt blod i åre­ne.

Så når den tid­li­ge­re re­a­li­ty­del­ta­ger og til ti­der spar­somt klæd­te un­der­tøjs­mo­del, So­fia Hel­lq­vist, gif­ter sig med den sven­ske prins Carl Phil­lip i næ­ste må­ned, sker det ef­ter for­be­re­del­ser, der be­gynd­te al­le­re­de i 2010.

Året, hvor de to blev kæ­re­ster un­der stor be­vå­gen­hed fra de sven­ske me­di­er og be­folk­nin­gen på den an­den si­de af Øre­sund. Det for­tæl­ler Mar­ga­re­ta Thor­gren, der er in­for­ma­tions­chef hos det sven­ske hof, til Af­ton­bla­det:

» Carl Phil­lip og So­fia har kendt hin­an­den i fle­re år. Og fra be­gyn­del­sen blev der lagt pla­ner for hen­des nye rol­le som med­lem af kon­ge­fa­mi- li­en, « si­ger Mar­ga­re­ta Thor­gren til det sven­ske me­die.

Hun til­fø­jer, at So­fia Hel­lq­vist har fuld op­bak­ning fra hof­fet og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, så hun på bed­ste vis kan bli­ve klar til rol­len som med­lem af kon­ge­fa­mi­li­en og prin­sens hu­stru.

Skal læ­re ved at væ­re med

Ce­re­moni­meste­ren ved det sven­ske hof, Jan- Eric Wat­ten, fun­ge­re­de som men­tor, da den tid­li­ge­re fit­ness- træ­ner Da­ni­el West­ling skul­le gø­res klar til rol­len som prins af Sve­ri­ge. Han blev i 2010 gift med Carl Phil­lips sto­re­sø­ster, kron­prin­ses­se Vi­cto­ria.

Jan- Eric Wat­ten er ik­ke in­vol­ve­ret i So­fia Hel­lq­vists for­be­re­del­ser, men for­tæl­ler, at hun får un­der­vis­ning i statskund­skab og mo­nar­ki­ets hi­sto­rie. Det kom­mer ik­ke til at fo­re­gå med snu­den i sko­lebø­ger­ne, men ved at ’ væ­re med’ og del­ta­ge i kon­ge­hu­sets ak­ti­vi­te­ter.

Yder­me­re får So­fia Hel­lq­vist hjælp til at hånd­te­re den år­våg­ne sven­ske pres­se. Den me­di­e­træ­ning står in­for­ma­tions­chef Mar­ga­re­ta Thor­gren og in­for­ma­tions­af­de­lin­gen for.

Den sven­ske for­ret­nings­kvin­de Bar­bro Ehn­bom har fun­ge­ret som So­fie Hel­lq­vists men­tor, si­den ro­man­cen med Carl Phil­lip be­gynd­te. Hun er over­be­vist om, at den 30- åri­ge kvin­de kom­mer til at kla­re sin ind­træ­den i det sven­ske kon­ge­hus med suc­ces:

» Hun har et na­tur­ligt ta­lent. Hun kom­mer til at bli­ve så­dan en pro­fes­sio­nel re­præ­sen­tant for Sve­ri­ge, « si­ger hun til Af­ton­bla­det.

Her­hjem­me gjor­de man i be­gyn­del­sen af 00er­ne me­get ud af at for­be­re­de en ung, bor­ger­lig kvin­de fra Au­stra­li­en ved navn Mary Do­nald­son til rol­len som kron­prin­ses­se af Dan­mark in­den bryl­lup­pet med kron­prins Fre­de­rik i 2004. Det for­tæl­ler kon­ge­hu­s­eks­per­ten Lars Hov­bak­ke, der er hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet:

Mary skul­le læ­re dansk

» Kon­ge­hu­set gjor­de me­get ud af at læ­re Mary om dan­ske kul­tur- og sam­funds­for­hold. Og så gjor­de man me­get ud af at læ­re hen­de dansk. Bå­de in­den og ef­ter bryl­lup­pet med Kron­prins Fre­de­rik. Man hav­de må­ske nog­le dår­li­ge er­fa­rin­ger med alt den de­bat, der hav­de væ­ret om Prins­ge­ma­lens dansk­kund­ska­ber, « si­ger Lars Hov­bak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.