’ Ro­ck­e­re - de er ufar­li­ge gam­le

USA lig­ger un­der for sin egen myte om ro­ck­er­ne. De er ba­re man­di­ge og mo­der­ne cow­boys, som el­sker sjov og fart. Var det der­for, po­li­ti­et blæ­ste på ad­vars­ler om et blo­digt ro­ck­er­mø­de i Wa­co?

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk

Stif­tet: I 1969 i Te­xas. Det er uvist, hvem der har stif­tet grup­pen, men med­lem­mer­ne skul­le ef­ter si­gen­de væ­re ud­sprun­get af Bandidos. Cos­sa­cks er en me­get min­dre ro­ck­er- grup­pe end Bandidos, men skul­le ef­ter si­gen­de bå­de ha­ve grup­pe­rin­ger i Au­stra­li­en og i USAs syd­sta­ter. Un­der søn­da­gens sky­de­ri i Wa­co blev Cos­sa­cks støt­tet af tre min­dre ro­ck­er­grup­per, her­un­der Schi­mi­tars, Le­at­her­necks og Ve­te­rans.

FOR­SKEL PÅ FOLK

Twin Pe­aks er en ame­ri­kansk re­stau­rant­kæ­de, hvor kun at­mos­fæ­ren har min­dre smag end ma­den. ’ Den ul­ti­ma­ti­ve man­de­hu­le’, hed­der det i re­k­la­mer­ne, men ’ ul­ti­ma­tiv hu­le­mand’ vil­le væ­re me­re præ­cist. Med 24 slags fa­døl, 55 fladskær­me med sport på dem al­le sam­men og ser­vi­tri­cer, som er klædt i en fiks, lil­le in­gen­ting.

Og søn­dag i fi­li­a­len i Wa­co i Te­xas stod me­nu­en på så me­get palæ­okost, så me­get spyt, slag, kniv, skud, krom og gas­hånd­tag, at ni dø­de af li­ti­et, el­ler er det et grund­læg­gen­de ame­ri­kansk pro­blem? Der er nem­lig no­get, som er er åben­lyst galt. og­så, at det kun­ne gå galt, for to af ban­der­ne - Bandidos og Cos­sa­cks - var i skæg­get på hin­an­den, men al­li­ge­vel gjor­de po­li­ti­et ik­ke an­det end at po­ste­re be­tjen­te i ci­vil ved re­stau­ran­ten.

Ram mand og naf­ta­lin- kug­ler

Re­stau­ran­ten vid­ste og­så, at ro­ck­er­ne kom, og po­li­ti­et si­ger, at de tid­li­ge­re hav­de bedt ejer­ne om at næg­te at ser­ve­re for dem, men at ejer­ne i ste­det gjor­de, hvad de kun­ne for at til­træk­ke ro­ck­e­re, bl. a. med ’ bi­ker nights’. Det fø­je­de alt sam­men til ste­dets stem­ning af ram mand og naf­ta­lin- kug­ler. El­ler sagt med an­dre ord: Fem ri­va­li­se­ren­de ro­ck­er­ban­der skul­le mø­des på en man­de­bar i et bu­tiks­cen­ter, som til­træk­ker tu­sind­vis af te­xan­ske fa­mi­li­er; re­stau­ran­ten syn­tes, at det var helt fint, po­li­ti­et gjor­de ik­ke no­get for at for­hin­dre det el­ler ad­va­re om­ver­den om det - og så ske­te det.

Fe­de, ufar­li­ge mænd

Ste­ve Cook har en idé om, hvor­for al­le de in­vol­ve­re­de fejl­læ­ste si­tu­a­tio­nen så me­get - og det har no­get at gø­re med den po­pu­læ­re op­fat­tel­se af ro­ck­er­ban­der.

» Vi ser dem på de­res mo­tor­cyk­ler, og vi ser nog­le halv­gam­le fe­de mænd med ta­to­ve­rin­ger og langt hår, og de vir­ker ufar­li­ge, « som han i går sag­de til BBC.

Cook er en tid­li­ge­re be­tjent, som in­fil­tre­re­de Bandidos, og som i dag le­der en or­ga­ni­sa­tion, der ko­or­di­ne­rer ef­ter­ret­nin­ger om ro­ck­er­ban­der. Og når vi væl­ger at se ro­ck­er­ne som mo­der­ne cow­boys, der i ste­det for kar­ri­e­re og bør­ne­pas­nings­ord­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.