Ba­re fe­de, mænd…’

BT - - NYHEDER -

jag­ter sjov, fart og et par på skri­net - så kø­ber vi det ima­ge, som de ger­ne vil sæl­ge os, og bil­le­der­ne fra Wa­co ty­der på, at po­li­ti­et hop­pe­de i med beg­ge ben. bu­tiks­cen­ter - be­hand­le­de po­li­ti­et de til­ste­de­væ­ren­de ro­ck­e­re med en for­bløf­fen­de nænsom­hed. Ni var dø­de, ro­ck­er­ne var po­ten­ti­el­le mas­se­mor­de­re, men de blev ik­ke lagt på jor­den og i hånd­jern, de fik lov til at sid­de og ry­ge og ta­le i mo­bil­te­le­fon, og der var en ge­ne­rel fø­lel­se af kam­me­ra­te­ri, skrev web­s­te­det Thin­kPro­g­ress og sam­men­lig­ne­de det med den ny­li­ge bal­la­de i Bal­ti­mo­re, hvor po­li­ti­et ef­ter et klam­me­ri mel­lem un­ge sor­te mænd i et bu­tiks­cen­ter slog så hårdt ned på de in­vol­ve­re­de, at de iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den dræb­te en uskyl­dig sort mand.

De mest sve­di­ge

Nænsom­he­den over for ro­ck­er­ne ty­der på, at Ste­ve Cook har ret.

» Man­ge men­ne­sker for­står sim­pelt­hen ik­ke, at de er gangste­re. De sæl­ger narko. Det er or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet, « si­ger han til Washington Post.

Men i USA er det et svært bud- skab. Der er no­get næ­sten for­fat­nings­ind­skre­vet ame­ri­kansk over dem, og for­fat­te­re som Hun­ter S. Thomp­son og Tom Wol­fe har væ­ret med til at my­ti­fi­ce­re ro­ck­er­ne, og en kendt jour­na­list gjor­de det sam­me, da han i 2007 i ma­ga­si­net Te­xas Mont­hly po­rtræt­te­re­de Bandidos.

Dræbt af snig­skyt­te

Han for­tal­te med ære­frygt, hvor­dan Bandidos var stif­tet af Do­nald Cham­bers, en krigs­ve­te­ran fra Viet­nam, som i 1966 i Te­xas stif­te­de en klub, som kun var for ’ de vir­ke­lig sve­di­ge ro­ck­e­re; dem, der kun ke­re­de sig om fri­he­den og den åb­ne lan­de­vej, der var in­gen reg­ler, in­gen bulls­hit, kun lan­de­vej­en’, som en af Cham­bers’ gam­le ven­ner si­ger. Ar­tik­len er tæt på at præ­sen­te­re Bandidos som en lo­kal suc­ces­hi­sto­rie - en ma­de in Te­xas- or­ga­ni­sa­tion, der nu er den næst­stør­ste ro­ck­er­grup­pe i ver­den ef­ter Hells An­gels, ba­re me­get me­re ’ ba­dass’ end eng­le­ne.

Og i det mind­ste i Te­xas er der

Søn­dag

hav­de to ri­va­li­se­ren­de ro­ck­er­ban­der af­talt at mø­des på en Twin Pe­aks­re­stau­rant i et bu­tiks­cen­ter i by­en Wa­co i Te­xas.

De to ro­ck­er­ban­der

Bandidos og Cos­sa­cks har lig­get i strid med hin­an­den i mindst to år, ef­ter at en Bandidos- le­der stak to med­lem­mer af Cos­sa­cks ned i 2013.

duk­ke­de op med op­bak­ning fra tre min­dre ro­ck­er­grup­per, Sci­mi­tars, Le­at­her­necs og Ve­te­rans.

be­gynd­te på toilet­tet på Twin Pe­aks- re­stau­ran­ten, fort­sat­te ude i re­stau­ran­ten og end­te på den tra­fi­ke­re­de par­ke­rings­plads for­an bu­tiks­cen­te­ret, hvor sky­de­ri­et be­gynd­te.

po­li­ti­et var ble­vet in­for­me­ret om, at ro­ck­er­ban­der­ne skul­le mø­des ved bu­tiks­cen­te­ret, gjor­de po­li­ti­et ik­ke no­get for at for­hin­dre sam­men­stø­det.

18 blev sår­et, og 175 blev an­holdt.

Cos­sa­cks

Slags­må­let

Selv­om

Ni dø­de,

in­gen tvivl om de­res magt - og at de ik­ke de­ler den. I 2007 dræb­te en snig­skyt­te f. eks. en mand, som luf­te­de tan­ken om at stif­te en lo­ka­laf­de­ling af Hells An­gels, og i mindst to år har Bandidos lig­get i strid med en an­den Te­xas- ro­ck­er­grup­pe, Cos­sa­cks. I 2013 stak en Bandidos- le­der to med­lem­mer af Cos­sa­cks ned for­an et værts­hus i Abi­le­ne, og si­den har Cos­sa­cks åbent ud­for­dret Bandidos. Bl. a. er de be­gyndt at gå med et Te­xas- mær­ke på ve­sten - en hån mod Bandidos, som me­ner at eje sta­ten - og Cos­sa­cks er og­så be­gyndt at flir­te med Hells An­ge­les, og plud­se­lig er USAs næst­stør­ste stat ik­ke stor nok til dem beg­ge to.

Et for­ligs­mø­de

Søn­dag af­tal­te de så et mø­de med hin­an­den på Twin Pe­aks i Wa­co, og hvis der var ta­le om et for­ligs­mø­de, var det et for­ligs­mø­de, hvor beg­ge par­ter kom be­væb­net i for­vent­ning om det mod­sat­te. Cos­sa­cks duk­ke­de op med op­bak­ning fra Stif­tet: I Te­xas i 1966 af Do­nald Cham­bers, en krigs­ve­te­ran fra Viet­nam. Med­lem­mer: Ca. 2.400 med­lem­mer for­delt på 20 lan­de og er den næst­stør­ste ro­ck­er­grup­pe i USA ef­ter Hells An­gels. Bandidos’ med­lem­mer bæ­rer ve­ste med et logo af en me­xi­ca­ner med en som­brero, der pe­ger med en pi­stol og bæ­rer et sværd. Er kendt for si­ne man­ge il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter, bl. a. over­fald, gangster­virk­som­hed, be­sid­del­se af stof­fer og il­le­ga­le vå­ben. Og mord. tre min­dre ro­ck­er­grup­per - Sci­mi­tars, Le­at­her­necks og Ve­te­rans - og det be­gynd­te iføl­ge po­li­ti­et med et slags­mål ved uri­na­ler­ne på toilet­tet på Twin Pe­aks, fort­sat­te ude i re­stau­ran­ten og end­te på par­ke­rings­plad­sen, hvor pi­sto­ler­ne kom frem.

Stort an­tal vå­ben

» Bandidos vid­ste på for­hånd, at Cos­sa­cks ik­ke vil­le fø­je sig, og da det stod klart - så tog fan­den ved det he­le, « si­ger Cook til Washington Post.

» Ba­re se på det an­tal vå­ben, som de hav­de med. De kom i for­vent­ning om krig. «

Og det kun­ne ha­ve væ­ret und­gå­et. 1. maj send­te det te­xan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um en ad­var­sel til al­le po­li­ti­af­de­lin­ger om en tru­en­de krig mel­lem Bandidos og Cos­sa­cks, og al­li­ge­vel valg­te po­li­ti­et i Wa­co og Twin Pe­aks at be­trag­te ro­ck­er­mø­det som et fol­ke­mø­de - som man­de­hu­le frem for hu­le­mænd - og ni dø­de, og 18 blev sår­et.

Ef­ter sky­de­ri­et - ef­ter mindst 30 ro­ck­e­re hav­de skudt vildt mod hin­an­den på en tra­fi­ke­ret par­ke­rings­plads for­an et po­pu­lært bu­tiks­cen­ter - be­hand­le­de po­li­ti­et de til­ste­de­væ­ren­de ro­ck­e­re med en for­bløf­fen­de nænsom­hed. Ni var dø­de, ro­ck­er­ne var po­ten­ti­el­le mas­se­mor­de­re, men de blev ik­ke lagt på jor­den og i hånd­jern, de fik lov til at sid­de og ry­ge og ta­le i mo­bil­te­le­fon, og der var en ge­ne­rel fø­lel­se af kam­me­ra­te­ri. Fo­to: Rod Ay­de­lot­te/ Wa­co Tri­bu­ne- He­rald via AP og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.