’’

BT - - NYHEDER - Ul­la Ågerup, kon­tak­tal­ler­gi­ker

Jeg står frem, for­di jeg ger­ne vil ska­be de­bat, så vi kan und­gå al­le de unød­ven­di­ge duf­te

ker kaf­fe af en kop, der er va­sket i op­va­ske­mid­del med par­fu­me, får hun hud­lø­se og smer­ten­de læ­ber. Hvis hun gri­ber fat i et dør­hånd­tag ef­ter en an­den, der bru­ger duf­ten­de håndcre­me el­ler har va­sket hæn­der i den for­ker­te sæ­be, får hun klø­en­de ud­slæt i hånd­fla­den.

Et so­ci­alt han­di­cap

» Det vær­ste er, at det er et so­ci­alt han­di­cap. Bå­de fa­mi­lie, ven­ner, bør­ne­ne i sko­len og mi­ne kol­le­ger er me­get sø­de til at ta­ge hen­syn, men det er græn­se­over­skri­den­de at be­de

Mi­ni­ste­ren vil og­så un­der­sø­ge par­fu­me­ge­ner på ar­bejds­plad­sen og ha­ve klar­hed over år­sa­ger­ne til ud­vik­ling af nik­kelal­ler­gi. Her­til kom­mer en op­lys­nings­kampag­ne til for­bru­ger­ne.

» Det er egent­lig ik­ke så un­der­ligt, at fle­re får par­fu­me­al­ler­gi, for der er til­sat­te duft­stof­fer al­le veg­ne. Selv i vå­d­ser­viet­ter til ba­by­er. Vi ser desvær­re og­så par­fu­me­al­ler­gi hos børn nu, « si­ger An­ne Holm Han­sen, vi­ce­di­rek­tør i Ast­ma- Al­ler­gi Dan­mark, som an­be­fa­ler at kø­be ind ef­ter al­ler­gi­for­bun­dets blå krans.

Mil­jø­mær­ker som Sva­nen og Blom­sten ga­ran­te­rer ik­ke imod duft­stof­fer, men par­fu­me skal dog de­kla­re­res på pro­duk­ter­ne.

Duft­stof­fer­ne skju­ler sig

Selv om det hed­der par­fu­me­al­ler­gi, er det ik­ke kun par­fu­me, cre­mer og an­den kos­me­tik der gi­ver pro­ble­mer. Sta­digt fle­re pro­duk­ter er i dag til­sat duft­stof­fer, der kan gi­ve al­ler­gi. Der er selv­føl­ge­lig ren­gø­rings­mid­ler­ne, va­ske­pul­ve­ret, hånd­sæ­ben og de så­kald­te ’ luft­fri­ske­re’ og duft­lys.

Duft­stof­fer­ne skju­ler sig og­så i pro­duk­ter, hvor man må­ske ik­ke er for­be­redt på, at no­get af duf­ten er til­sat, for ek­sem­pel i ma­ling og skæ­re­o­lie. Og så er der de pro­duk­ter, hvor til­sat duft fo­re- re se for­må­let ved at til­sæt­te duft til ble­er, hy­giej­ne­bind og toilet­pa­pir, men omvendt er kon­tak­t­ek­sem en høj pris at be­ta­le i den an­den en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.