Ker

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 20. MAJ 2015

» Jeg ple­jer at si­ge, at jeg bli­ver helt » tos­set i ho­ve­d­et « , selv om det nok er et dår­ligt ud­tryk at bru­ge. Det er som et vold­somt il­de­be­fin­den­de. Før kun­ne jeg ba­re gå ud i frisk luft, og så var det over­stå­et, men nu va­rer det læn­ge­re tid, « si­ger Ul­la Ågerup, der i dag ar­bej­der i mod­ta­ge­klas­sen med flygt­nin­ge­e­le­ver og og­så har un­der­vist i ind­sko­lings­dansk i man­ge år.

Kan ik­ke hel­bre­des

Par­fu­me­al­ler­gi kan ik­ke hel­bre­des, men det kan fore­byg­ges ved ik­ke at kom­me i kon­takt med duft­stof­fer.

Iføl­ge Vi­den­cen­ter for Al- ler­gi er fo­re­kom­sten af al­ler­gi over for vis­se par­fu­me­stof­fer fak­tisk fal­det de se­ne­re år, men der er kom­met nye stof­fer til, som end­nu ik­ke ind­går i al­ler­gi- og hud­læ­ger­nes al­ler­gi­test.

Nog­le af de nye stof­fer er­stat­ter an­dre, der er ble­vet for­budt el­ler be­græn­set, for­di

Det er en slags døds­li­ste

de kan ska­de mil­jø­et el­ler vo­res sund­hed. I nog­le til­fæl­de vil de stof­fer, for ek­sem­pel kon­ser­ve­rings­mid­ler, lug­te vær­re end de gam­le for­bud­te mid­ler, og så må de ma­ske­res med me­re par­fu­me, for at vi sta­dig vil kø­be pro­duk­tet. UØN­SKE­DE STOF­FER

har en li­ste over 40 uøn­ske­de stof­fer, der gan­ske en­kelt kal­des Li­sten Over Uøn­ske­de Stof­fer el­ler Lous ( ud­talt ’ lus’).

Mil­jøsty­rel­sen

over stof­fer, som Mil­jøsty­rel­sen ar­bej­der på at få væk el­ler be­græn­se bru­gen af, for­di de kan væ­re ska­de­li­ge for mil­jø el­ler sund­hed. Lous- li­sten dæk­ker dog langt­fra al­le de duft­stof­fer, som kan gi­ve al­ler­gi.

Det er ik­ke så stort et pro­blem for par­fu­me­al­ler­gi­ke­re at fin­de duft­frie hud­ple­je­pro­duk­ter i Dan­mark, hvor de er mær­ke­de og der er man­ge af dem. Pro­ble­met er an­dre men­ne­skers duft­brug – og al­le de pro­duk­ter der ik­ke bur­de væ­re duf­te i. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.