Hen­rik tog blaf­fer op

BT - - NYHEDER -

PRINS­GE­MA­LEN

Drøm­mer man om at kom­me helt tæt på de kon­ge­li­ge, så vi­ser en hi­sto­rie fra we­e­ken­den, at det må­ske slet ik­ke be­hø­ver at væ­re så svært. Det kræ­ver fak­tisk ba­re, at du stik­ker tom­len i vej­ret.

Sus Thor­søe fra Øster­lars på Born­holm blaf­fer of­te, når hun skal ind til Røn­ne, hvor hun stu­de­rer til sy­geple­jer­ske. Og søn­dag 17. maj var hun og­så hel­dig, for­tæl­ler hun til DR Born­holm.

Bil med mænd i jagt­tøj

Et mør­ke­blåt fol­ke­vogns­rug­brød fyldt med mænd i jagt­tøj stop­pe­de, og Sus Thor­søe sprang ind i bi­len og sat­te sig med ryg­gen mod for­sæ­det. Blandt jagtsel­ska­bet kun­ne Sus Thor­søe gen­ken­de fle­re fra den kulør­te pres­se, og det gik op for hen­de, at der var ta­le om prins Hen­riks jagtsel­skab - og at han og­så måt­te væ­re i bi­len.

» Og da jeg så vend­te mig op­da­ge­de jeg, at Prin­ge­ma­len selv sad bag rat­tet. Det var alt­så ham, der var stop­pet for at ta­ge mig op. Det gav en del grin i bi­len, « for­tæl­ler Sus Thor­søe.

Prins­ge­ma­len var på Born­holm i we­e­ken­den sam­men med en ræk­ke ven­ner i an­led­ning af, at buk­kej­ag­ten er gå­et ind.

Kon­ge­hu­set be­kræf­ter over for BT, at episo­den har fun­det sted.

En born­holm­sk kvin­de blaf­fe­de i søn­dags fra Øster­lars til Røn­ne og hun blev ta­get med op at kø­re af sel­ve­ste Prins­ge­ma­len og hans jagt- ven­ner. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.