GEN­SYN MED R

BT - - NYHEDER -

TV

Lot­te Schar­ff

lots@ bt. dk Få tv- pro­gram­mer har i den grad ta­get se­er­ne med storm, som de seks pro­gram­mer om de ’ Rig­ti­ge mænd’ gjor­de i vin­ter. Al­le­re­de fra før­ste pro­gram var­me­de de fem jy­ske hånd­vær­ke­re - Sø­ren ’ Smed’ Holm, Jan ’ Ham­mer’ Lund, Jonas Iver­sen, den mun­tre mu­rer Lin­dy Al­da­hl og den lu­ne og ek­stremt grønt­sags­for­skræk­ke­de alt- mu­lig- mand Pal­le Ene­vold­sen - dan­sker­ne så me­get, at an­tal­let af se­e­re vok­se­de uge for uge til at en­de med over 1,1 mil­li­on se­e­re i det sjet­te og sid­ste pro­gram.

Her så man, hvor­dan tre af de fem hånd­vær­ke­re gen­nem­før­te den ek­stremt fy­sisk kræ­ven­de X- ter­ra i det sid­ste pro­gram. Og man føl­te med den un­ge land­mand Jonas Iver­sen, da han styr­te­de med cyk­len og fik hjer­ne­rystel­se. Li­ge­som man næ­sten mær­ke­de Ham­mers smer­ter i knæ­et, da han ef­ter få svøm­me­tag måt­te op­gi­ve på grund af, at en gam­mel ska­de var sprun­get op.

Det sid­ste, man så, var, at de fem af­tal­te, at de stil­le­de op til en ny X- ter­ra til som­mer i Aar­hus.

Et kækt ’ Jep’

Og nu ven­der sme­den, ’ ham­me­ren’, land­man­den, mu­re­ren og alt- mu­lig- man­den til­ba­ge på skær­men. Det be­kræf­ter Lin­dy Al­da­hl på Fa­ce­book.

Man­dag af­ten lag­de han en vi­deo med sig selv og de fi­re an­dre ud, hvor han for­tal­te om, at de igen var sam­let til tv- op­ta­gel­ser. I kom­men­tar­fel­tet be­kræf­ter han med et kækt ’ Jep’, at der kom­mer nye

ONS­DAG 20. MAJ 2015 pro­gram­mer med de ’ Rig­ti­ge mænd’.

Det var DR, der send­te pro- gram­mer­ne, der blev pro­du­ce­ret af Fjern­syns­for­e­nin­gen, som har ud­vik­let kon­cep­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.