RIG­TI­GE MÆND

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 20. MAJ 2015 Og bå­de DR og Ma­ri­an­ne Al­beck, der er pro­du­cent og til­ret­te­læg­ger af pro­gram­mer- ne, be­kræf­ter, at de er i gang med op­ta­gel­ser.

» Der er man­ge, der har vist in­ter­es­se for at få me­re at vi­de om, hvor­dan det går gut­ter­ne. Hvor de er nu, og ik­ke mindst om de sta­dig hol­der fast i den nye sun­de livsstil, « for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Al­beck.

» Vi er be­gyndt at fil­me lidt, men vi ved ik­ke end­nu, om det en­der med, at der kom­mer nog­le nye pro­gram­mer, « fort­sæt­ter hun.

Kæm­pe suc­ces

Det er læn­ge si­den, at et dansk pro­du­ce­ret og ud­vik­let pro­gram har op­nå­et så stor suc­ces, som ’ Rig­ti­ge mænd’ fik. Se­er­ne el­ske­de at føl­ge de fems livs­stils­for­an­dring, hvor de gik fra åben­lyst at af­sky og hå­ne sund mad og mo­tion, til at bli­ve i dår­ligt hu­mør el­ler få det fy­sisk dår­ligt, hvis de spi­ste no­get us­undt el­ler ik­ke kom ud at mo­tio­ne­re. Sam­ti­dig med at de kon­kur­re­re­de in­dædt og god­mo­digt mod hin­an­den om at kom­me først i mål. Og he­le ti­den kry­dret med de fems hu­mor og in­ter­ne dril­le­ri­er.

Hos DR var man og­så klar over po­ten­ti­a­let i pro­gram­mer­ne. Og di­rek­te ads­purgt, om vi kom­mer til at se de ’ Rig­ti­ge mænd’ på skær­men igen, si­ger pro­gram­mets redaktionschef, Sø­ren Juul Bauns­gaard:

» Jeg kan be­kræf­te, at vi er i gang med op­ta­gel­ser til det, der for­ment­lig bli­ver til nye pro­gram­mer med de rig­ti­ge mænd, « ly­der det fra re­dak­tions­che­fen til BT.

Be­ty­der det, at vi kan for­ven­te at se dem på skær­men igen?

» Det tror jeg godt, man kan. Men det er lidt for tid­ligt end­nu. For vi er i gang med at fin­de ud af, om der er stof nok i det. Men man kan for­ven­te, at hvis vi vur­de­rer, vi kan la­ve nog­le go­de pro­gram­mer med dem i igen, så ja, « ly­der det fra pro­gram­mets nye redaktionschef.

De fem her­li­ge, jy­ske hånd­vær­ke­re fra de po­pu­læ­re tv- pro­gram­mer, ’ Rig­ti­ge mænd’, ven­der til­ba­ge på skær­men. Fra ven­stre ses: Jan ’ Ham­mer’ Lund, Sø­ren ’ Smed’ Holm, land­man­den Jonas Iver­sen, alt­mu­lig- man­den Pal­le Ene­vold­sen og den mun­tre mu­rer Lin­dy Al­dal. Fo­to: Fjern­syns­for­e­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.