Kul­tur Ba­re jeg var Pipp

Lon­nie Kjer fejrer sin barn­doms hel­tin­des 70 års fød­sels­dag med at øn­ske sig lidt af hen­des po­wer

BT - - KULTUR -

HYL­DEST

Uop­dra­gen. Ra­ci­stisk. Ka­pi­ta­li­stisk og uden for pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de. Mo­dig. Sjov. Stærk og et fan­dens godt fe­mi­ni­stisk for­bil­le­de. 70 års fød­sel­a­ren Pip­pi Langstrøm­pe har få­et skudt me­get i de alt for sto­re sko. Men hun kan fyl­de dem ud.

En lil­le vok­sen, men evigt barn. Op­da­te­ret og re­vi­de­ret. Man gør, hvad man kan for at få Pip­pi ned i en kas­se, der pas­ser til ti­den. Fred væ­re med det. Det gør vel in­gen­ting, at or­det ‘ ne­ger­kon­ge’ ik­ke læn­ge­re er en del af Pip­pi- land, at hun ik­ke må ‘ le­ge ki­ne­ser’ el­ler op­træ­de på et gar­din med ne­ger­børn.

Uan­set hvor me­get de prø­ver, får de ik­ke held med at fj er­ne mi­ne bil­le­der af den pro­vo- Pip­pi, der var min barn­doms god­nat­hi­sto­rie og hel­tin­de. Og som sta­dig­væk sid­der på min skul­der som en an­den Hr. Nils­son og min­der mig om at tur­de.

Mo­det til at væ­re sig selv

For det klas­si­ske Pip­pi’ske ’ det har jeg al­drig prø­vet før, så det kan jeg sik­kert godt fi nde ud’man­tra er godt at ha­ve ved hån­den. Mo­det til at ta­ge det ek­stra skridt, væ­re sig selv, ta’ en chan­ce, bry­de pæn­he­den. Ba­re af og til. Og med må­de, na­tur­lig­vis. Man skul­le nø­digt skil­le sig for me­get ud.

Som Pip­pi­lot­ta Viktu­a­lia Rul­le­ga­di­nia Kru­se­myn­ta Efraimsdatter Langstrøm­pe. Fuld af løgn. Men rund­hån­det og gav­mild. Med et stort hjer­te, ild i hå­ret og hjem­me­sy­et tøj. In­gen reg­ler og uden hæn­der. My way or the hig­hway. Og hel­dig­vis så char­me­ren­de, at vi nemt kun­ne til­gi­ve hen­des man­gel på al­min­de­lig god op­før­sel. Det blev må­ske li­ge­frem nem­me­re af, at hun ik­ke var den hur­tig­ste knal­lert på hav­nen. uden si­tu­a­tions­for­nem­mel­se. Men ret svær ik­ke at hol­de af. Og ty­pen, man godt gi­der væ­re en gang imel­lem.

Så gi’ mig et skud Pip­pi! Stik mig krum­me­lu­repi­l­len, så jeg al­drig bli­ver vok­sen, ger­ne må spi­se pan­de­ka­ger til mor­gen­mad, ven­de au­to­ri­te­ter ryg­gen, mens jeg al­li­ge­vel går bag­læns, hol­der fast i ( selv-) ret­fær­dig­he­den,

De­sig­ner­ne

Ka­tie Hil­li­er og Lu­el­la Bart­leys før­ste Marc By Marc Ja­cobs kol­lek­tion ( 2014) var en hyl­dest til Pip­pi.

I fi lmen ’

Pip­pi Langstrøm­pe på nye even­ty r’ op­fandt hun sko, der bru­ges til at va­ske gulv med. Det har in­spi­re­ret en mor ude i cy­ber­s­pa­ce.

Pip­pi - i skik­kel­se af In­ger Nils­son - og hen­des ver­dens­be­røm­te mor, Astrid Lind­gren. Fo­to: Scan­pix

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.