’’ Så gi’ mig et skud Pip­pi! Stik mig krum­me­lu­repi­l­len, så jeg al­drig bli­ver vok­sen og ger­ne må spi­se pan­de­ka­ger til mor­gen­mad

Lon­nie Kjer

BT - - KULTUR -

Når det kom til fag­lig­hed el­ler so­ci­al in­tel­li­gens, alt­så. Held og lyk­ke til fol­ke­sko­len, hvis de skul­le ha­ve rum­met og in­klu­de­ret en ty­pe som Pip­pi- pi­gen i dag. Det var nok ik­ke gå­et med na­tio­na­le test og Pisa- må­lin­ger for den un­ge da­me. Ik­ke uden kamp til ( langt over) stre­gen. Sik­kert hel­ler ik­ke uden tvangs­an­brin­gel­se, psy­ko­log­s­am­ta­ler og en di­ag­no­se i jour­na­len.

Der er et styk­ke fra Vil­la Vil­le­kul­la og fi ktiv- Pip­pi til nu­ti­dens børn og, især, voks­ne. Hel­dig­vis, fri­stes man til at si­ge. Hun er jo bar­net, man fryg­ter til bør­ne­fød­sels­da­gen. Den, de an­dre ( helst) ik­ke må le­ge med. Næs­vis og mel­der klart og stærkt ud og sæt­ter dags­or­de­nen med sim­pel, sær­lig Pip­pi- lo­gik. Og det har jeg al­drig prø­vet før, så det kan jeg sik­kert godt fi nde ud af.

Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen, Pip­pi.

Jour­na­list og mu­si­ker lon­niekjer@ gmail. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.