Pi Langstrøm­pe

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Fast & Furious 7

Da po­li­ti­et

i 2007 smed en grup­pe au­to­no­me ud af et be­sat hus på Dort­hea­vej 63 i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter, blev de mødt af ca. 100 un­ge, der sang ti­tel­me­lo­di­en fra fi lma­ti­se­rin­gen af Pip­pi Langstrøm­pe. Man­ge hav­de ma­let freg­ner i an­sig­tet, og de, der hav­de hå­ret til det, bar det i fl et­nin­ger. Hu­set kald­te de Vil­la Vil­le­kul­la. De for­tal­te til pres­sen, at Pip­pi var en stor in­spira­tion. Fo­to: Nils Meilvang

3. Ky­go

Sto­le the show

Kunst­ne­ren

Tanja Schlan­der brug­te i 2006 Pip­pi- fi gu­ren i Is­ra­el. Her for­sø­ger hun at væl­te se­pa­ra­tions­mu­ren mel­lem Is­ra­el og Palæsti­na.

Pip­pi

Langstrøm­pe- fi gu­ren og de po­pu­læ­re bør­ne­bø­ger er skabt af Astrid Lind­gren, ud­kom før­ste gang 1945 og er over­sat til over 90 sprog.

In­ger

Nils­son spil­le­de rol­len som Pip­pi Langstrøm­pe i tv- se­ri­en.

er fyldt med skjul­te ci­ta­ter af for­fat­te­re som Sha­kespea­re, Dan­te og So­kra­tes. Fe­mi­ni­ster­ne kan tak­ke Pip­pi Langstrøm­pe for at bi­dra­ge til kvin­de­kam­pen gen­nem sit op­rør med de ma­skuli­ne au­to­ri­te­ter.

Langstrøm­pe og Si­mo­ne de Bea­u­voirs ’ Det an­det køn’ ud­kom sam­ti­dig, og Pip­pi Rød­strøm­pe er et godt ek­sem­pel på en kvin­de, der ik­ke fri­vil­ligt la­der sig nø­jes med en plads som ’ Den An­den’.

Langstrøm­pe kom i 2005 på Unescos ( kul­tu­r­or­ga­ni­sa­tion un­der FN) li­ste over be­va­rings­vær­di­ge, kul­tu­rel­le vær­ker.

fyl­der he­le ver­dens Pip­pi Langstrøm­pe 70 år.

Pip­pi- bø­ger­ne

Pip­pi

Pip­pi

21. maj

PIP­PIS MAN­GE NAV­NE Pip­pi Långstrump Pip­pi Long­sto­ck­ing Pep­pi Pikätos­su

Pi­pi Langso­k­kur Pip­pi Langstrumpf Fi­fi Brin­da­ci­er Pip­pi Calze­lung­he Pip­pi Lang­kous Ha­ris­nyás Pip­pi Pip­pi Uzunçorap

Pi­pi ŜTrum­po­lon­ga

Svensk: En­gelsk: Finsk: Færøsk: Tysk: Fransk: Ita­li­ensk: Hol­land­sk: Un­garnsk: Tyr­kisk: Es­pe­ran­to:

» Har du sett min apa, min fi­na sö­ta lil­la apa. Har du sett Herr Nil­son, ja han he­ter fak­tisk så. « Fo­to: Scan­pix

Fo­to: Ted Yel­man

Sku­spil­le­ren In­ger Nils­son, der spil­le­de Pip­pi Langstrøm­pe i de op­rin­de­li­ge tv- film, ved Astrid Lindgrens be­gra­vel­se. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.