PÅ DEN STO­RE KLIN­GE

Chris Froo­me vandt Tour de Fran­ce i 2013. Her yd­my­ge­de han de nær­me­ste kon­kur­ren­ter

BT - - NAVNE - Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ bt. dk

30 ÅR I DAG

Det var gen­nem­brud­det, som ik­ke al­tid har stå­et mejs­let ned i as­fal­ten, da Chri­stop­her Froo­me i 2013 vandt sit før­ste Tour de Fran­ce. Godt nok hav­de bri­ten fra Team Sky im­po­ne­ret året før med en an­den­plads i ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te cy­kel­løb, men vej­en til den ab­so­lut­te cy­kelt­op har ik­ke al­tid lig­get li­ge­for.

Chris Froo­me blev født i Ke­ny­as ho­ved­stad, Nairo­bi, og det afri­kan­ske land er ik­ke li­ge­frem kendt for at op­fo­stre ver­dens­klas­se­cy­kel­ryt­te­re. Al­li­ge­vel be­gynd­te Froo­me, der se­ne­re fi k bri­tisk stats­bor­ger­skab, på lan­de­vejs­cyk­ling, og han mød­te i den for­bin­del­se den før­ste afri­ka­ner til at skri­ve un­der med et eu­ro­pæ­isk hold, David Kinjah, der si­den har be­ty­det me­get i ud­form­nin­gen af Chris Froo­me.

Drop­pe­de øko­no­mistu­di­er­ne

Stort set li­ge eft er at ha­ve mødt David Kinjah fl yt­te­de Froo­me med ham til Syd­afri­ka, men øko­no­mistu­di­er­ne stod i vej­en for kar­ri­e­ren. I en al­der af 22 år stod Froo­me over for en be­slut­ning, som han næp­pe for­try­der den dag i dag - han valg­te at sæt­te stu­di­er­ne på fo­re­lø­big et års pau­se for at de­di­ke­re sig 100 pro­cent til cy­kel­spor­ten. Han er al­drig vendt til­ba­ge til bø­ger­ne si­den.

Det var start­skud­det til den pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re, der be­gynd­te i 2007, og det egent­li­ge gen­nem­brud kom i 2011, da Chris Froo­me blev num­mer to i Vu­el­ta a Es­paña. På det tids­punkt var den suc­ces­ful­de bri­te Brad­ley Wig­gins front­fi gu­ren på Team Sky, men det bil­le­de æn­dre­de sig dra­stisk på 10. eta­pe af det span­ske eta­pe­løb, hvor Froo­me el­lers var ud­set rol­len som kap­ta­j­nens hjæl­per.

Chris Froo­me slut­te­de godt nok 59 se­kun­der eft er vin­de­ren af eta­pen, To­ny Martin, men han di­stan­ce­re­de Brad­ley Wig­gins til stor for­bav­sel­se for de fl este – og det var sam­ti­dig en præ­sta­tion, som bri­ten op­nå­e­de stor in­ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se for. Han kør­te sig i den rø­de fø­rer­trø­je den dag.

En stjer­ne blev født

Da­gen eft er tram­pe­de Wig­gins sig igen i den span­ske fø­rer­trø­je, men re­sten af Vu­el­ta­en var det Chris Froo­me, der var den stør­ste trus­sel for den sam­le­de vin­der, Ju­an José Co­bo. Co­bo vandt kun med 13 se­kun­der i den sam­le­de stil­ling til Chris Froo­me. En ny stjer­ne var født.

I 2012 blev Chris Froo­me num­mer to i Tour de Fran­ce eft er hold­kam­me­ra­ten Brad­ley Wig­gins, men i ti­den der fulg­te, vip­pe­de Froo­me stil­le og ro­ligt Brad­ley Wig­gins af sad­len som ham, der skul­le kø­res for i de tre ’ grand tours’, Tour de Fran­ce, Vu­el­ta a Es­paña og Giro d’Ita­lia.

Vej­en var der­for ba­net for Chris Froo­me, der fi k sin før­ste grand tour- sejr i Tou­ren i 2013, hvor han yd­my­ge­de de nær­me­ste kon­kur­ren­ter, Nairo Qu­in­ta­na, Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Al­ber­to Con­ta­dor. Den co­lom­bi­an­ske kla­trer Qu­in­ta­na var tæt­test på bri­ten i den sam­le­de stil­ling, men hal­se­de fi re mi­nut­ter og 20 se­kun­der eft er.

ONS­DAG 20. MAJ 2015

Cy­kel­ryt­te­ren Chris Froo­me run­der i dag et skar­pt hjør­ne. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.