LORDI TIL TOPS MED HEAVY ME­TAL

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for ni år si­den 2006:

LØVEN 22.07 - 22.08 Da­gen hand­ler om at sam­ar­bej­de, i or­dets bed­ste be­ty dning. Der er sær­lig fo­kus på part­ner­skab, kol­le­ger og sø­sken­de, som ger­ne vil hjæl­pe dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Li­ge­gyl­dig hvor me­get di­ne om­gi­vel­ser prø­ver på at hjæl­pe dig, så er der no­get in­den i dig selv, som strit­ter imod. Lyt til din in­dre stem­me. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du bli­ver mødt med glæ­de og tak­nem­me­lig­hed over for det, som du gør for di­ne om­gi­vel­ser. Du får en ga­ve. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er vig­tigt, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er i dag, men er må­l­ret­tet på det, som vir­ke­lig har en vær­di for dig. Der er ro­man­tik i luft en. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dag, hvor du med dit sæd­van­li­ge go­de hu­mør får sat skub i di­ne om­gi­vel­ser i en po­si­tiv ret­ning. Du får og­så en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag, og står sam­ti­dig i et me­get po­si­tivt aspekt til den al­vor­li­ge Sa­turn. Det gi­ver dig bå­de an­svar og en be­løn­ning. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det gæl­der om at væ­re så nytæn­ken­de som mu­ligt i for­hold de mu­lig­he­der, som rent fak­tisk lig­ger li­ge for­an dig. Det er ik­ke en god idé at iso­le­re dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er klar til at imø­de­kom­me di­ne eg­ne øn­sker for for­ny­el­ser, bå­de pri­vat og ar­bejds­mæs­sigt, jo bed­re. Der er for­vir­ring i luft en. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***

62). ( Svær 70). ( Mid­del 19). ( Nem

For før­ste gang no­gen­sin­de vin­der Fin­land Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix ved grup­pen Lordi med san­gen ’ Hard Rock Hal­le­lujah’.

Fin­ske Lordi op­t­rå­d­te, i det man må be­teg­ne som me­get spe­ci­el­le kostu­mer, ved Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix, der blev af­holdt i At­hen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.