TRÆ­NE­DE ALE­NE EF­TER MØG­DAG

Wol­fsburg- ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing lod Ni­ck­las Bendt­ner lø­be rundt for sig selv ved gårs­da­gens træ­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SO­LO- TRÆ­NING Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner, der har væ­ret om­gær­det af ne­ga­tiv om­ta­le de se­ne­ste da­ge, løb rundt for sig selv, da ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing di­ri­ge­re­de Wol­fsburg- spil­ler­ne gen­nem et træ­nings­pas i går ef­ter­mid­dag.

Iso­le­ret set er der ik­ke nød­ven­dig­vis no­get be­mær­kel­ses­vær­digt i, at Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke spil­le­de bold med hold­kam­me­ra­ter­ne ved da­gens træ­ning. Det sker af og til i pro­fes­sio­nel fod­bold af man­ge for­skel­li­ge år­sa­ger.

Men med tan­ke på, at dan­ske­ren var ude­ladt af trup­pen til lør­da­gens kamp mod Dort­mund på grund af slø­je træ­nings­ind­sat­ser, og at Wol­fsburg- le­del­sen an­gi­ve­ligt er ble­vet ra­sen­de over Bendt­ners af­bud til søn­da­gens tak­ke­tur til ære for klub­bens fans, lig­ger det må­ske li­ge for at tol­ke på Die­ter Heck­ings mo­tiv til at la­de Bendt­ner lø­be rundt for sig selv.

For syg til or­di­nær træ­ning

Bendt­ner var til­sy­ne­la­den­de ik­ke med på det bil­le­de, som Wol­fsburg lag­de ud på sin of­fi­ci­el­le Twit­ter­pro­fil af trup­pen fra da­gens træ­ning, men iføl­ge BTs ty­ske kil­der af­vi­ste Die­ter Heck­ing, at der lig­ger an­det til grund, end at Ni­ck­las Bendt­ner sta­dig føl­te sig syg og der­for kun løb stil­le og ro­ligt rundt på an­læg­get. Wol­fsburg har hel­ler ik­ke kri­ti­se­ret Ni­ck­las Bendt­ner of­fent­ligt.

Mel­din­ger­ne fra Tys­kland går dog på, at in­gen i Wol­fsburg rig­tig tror på, at Ni­ck­las Bendt­ner var for syg til at del­ta­ge på den tur, som spil­ler­ne søn­dag drog på for at tak­ke fan­klub­ber­ne i nær­om­rå­det.

Det ty­ske fod­bold­si­te Ki­ck­er skrev for to da­ge si­den, at Ni­ck­las Bendt­ner hav­de væ­ret på re­stau­rant­be­søg søn­dag af­ten med en el­ler fle­re ven­ner – og dét selv om han an­gi­ve­ligt var for syg til at del­ta­ge i tak­ke­tu­ren sam­men med re­sten af trup­pen sam­me dag, for­di han hav­de ondt i hal­sen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger stam­mer hi­sto­ri­en om re­stau­rant­be­sø­get fra et Twit­ter- bil­le­de en­ten lagt op af dan­ske­ren selv el­ler en ven, der sid­der på restau­rant med fod­bold­spil­le­ren, men bil­le­det ek­si­ste­rer ik­ke læn­ge­re på det so­ci­a­le me­die. No­gen har slet­tet det ef­ter­føl­gen­de, ly­der det fra Tys­kland.

Da­ge­ne sy­nes tal­te

Mystik­ken kan der­for fort­sæt­te om re­stau­rant­be­sø­get, men hvad der iføl­ge de per­so­ner, som BT er i di­a­log med, sy­nes at væ­re me­re sik­kert, er, at Bendt­ners da­ge i Wol­fsburg er tal­te.

BT tal­te tid­li­ge­re i går med Bendt­ners PR- agent, Elisa Lyk­ke, men an- gri­be­ren øn­sker ik­ke at kom­men­te­re de se­ne­ste da­ges skri­ve­ri­er.

Ni­ck­las Bendt­ner luf­te­de i af­tes sin egen ver­sion på sin In­s­ta­gram­pro­fil. Læs me­re om det på næ­ste si­de.

Ni­ck­las Bendt­ner ved en tid­li­ge­re Wol­fsburg- træ­ning. Den­gang med hold­kam­me­ra­ter. Fo­to: for nog­le må­ne­der si­den.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.