OL­SEN STÅR KLAR MED ÅB­NE AR­ME

Ni­ck­las Bendt­ners Wol­fsburg- si­tu­a­tion får in­gen ind­fly­del­se for hans del­ta­gel­se i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en, slår Ol­sen fast

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VEL­KOM­MEN Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen øn­sker ik­ke at blan­de sig i Ni­ck­las Bendt­ners Wol­fsburg- si­tu­a­tion, som ef­ter­hån­den vir­ker en smu­le håb­løs. Ol­sen no­te­rer sig blot, at an­gri­be­ren præ­ste­rer på lands­hol­det.

Ni­ck­las Bendt­ner er kom­met i unå­de i sin ty­ske klub, ef­ter han søn­dag, som ene­ste mand i trup­pen, meld­te af­bud til et fan- ar­ran­ge­ment på grund af syg­dom. Det fik klub­bens le­del­se op i det rø­de felt og har nu for al­vor sat spørgs­måls­tegn ved Bendt­ners frem­tid i den ty­ske bun­des­liga­klub. Oven i hat­ten har Bendt­ner ik­ke væ­ret in­klu­de­ret i trup­pen de to se­ne­ste kam­pe.

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har no­te­ret sig Bendt­ners si­tu­a­tion, men han øn­sker ik­ke at gå imel­lem klub og spil­ler.

» Jeg kan ik­ke blan­de mig i si­tu­a­tio­nen i Wol­fsburg. Jeg kan kun re­la­te­re til, at sidst han var sam­let hos os, dér præ­ste­re­de han. Det er det, vi går ef­ter igen selv­føl­ge­lig. Re­sten er mel­lem Wol­fsburg og ham, « si­ger Ol­sen til BT og ud­dy­ber. holds­sam­men­hæng. Især sid­ste gang, vi var sam­let, var han ut­ro­ligt fo­ku­se­ret og la­ve­de tre mål mod USA, så kan vi sam­men med ham fin­de den form igen, er jeg me­re end til­freds. Hvad der så fo­re­går i Wol­fsburg, blan­der jeg mig ik­ke i. «

Det hand­ler om nu­et

Han har væ­ret ude af trup­pen i de se­ne­ste to kam­pe. Er det hold­bart i læng­den?

» Nej, men det er hold­bart li­ge nu. Det er nu­et, det hand­ler om. Han har im­mer­væk spil­let to- tre kam­pe og få­et et par ind­hop, si­den vi spil­le­de sid­ste land­skamp i marts. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, hvis Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke spil­ler igen­nem man­ge, man­ge må­ne­der, er han ik­ke be­ret­ti­get til lands­hol­det, men det er jo ik­ke det, der har væ­ret til­fæl­det. «

Har du et godt råd til ham i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, han står i?

» Und­skyld, men det gi­ver jeg ik­ke dig. Det gi­ver jeg ham. « Har du snak­ket med ham? » Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Vi kon­cen­tre­rer os om Ser­bi­en, og hvad der sker i Wol­fsburg er pas­sé, når han først mø­der ind, « ly­der det fra land­stræ­ne­ren.

Dan­mark spil­ler den vig­ti­ge EMkva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ser­bi­en 13. ju­ni i Par­ken.

Mor­ten Ol­sen har in­gen pro­ble­mer med Ni­ck­las Bendt­ners om­dis­ku­te­re­de si­tu­a­tion i Wol­fsburg og reg­ner med at bru­ge ham til den vig­ti­ge ju­ni- land­skamp mod Ser­bi­en i Par­ken. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.