’’

Brønd­bys ny kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Chri­sti­an J. Schultz, af­vi­ser, han er fan af de blågu­les ar­vefj en­de: » Jeg hol­der med Re­al Madrid. «

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GA­VE FRA SVI­GER­FAR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk Chri­sti­an J. Schultz, Brønd­bys nye kom­mu­ni­ka­tions­chef

Jeg ved godt, der kø­rer en hi­sto­rie, om at jeg har FCK­sæ­son­kort. Det er min svi­ger­far, der har gi­vet samt­li­ge svi­ger­søn­ner i fa­mi­li­en et sæ­son­kort i star­ten af den in­de­væ­ren­de sæ­son

Si­den ja­nu­ar, da Anders Bay stop­pe­de, har Brønd­by væ­ret uden en kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­di­rek­tør.

Nu er afl øse­ren fun­det og an­sat. Det dre­jer sig om den 38- åri­ge Chri­sti­an J. Schultz, der kom­mer med kom­mu­ni­ka­tion­ser­fa­ring fra blandt an­dre COWI og Nor­dea.

Han har tid­li­ge­re prø­vet kræft er med kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver in­den for fod­bol­dens ver­den, da han i en pe­ri­o­de bi­stod Pre­mi­er Le­ague- klub­ben Newcast­le.

Chri­sti­an J. Schultz be­gyn­der i sit nye job 1. ju­ni, men på trods af at han end­nu ik­ke er til­t­rå­dt, er han al­le­re­de ble­vet gen­stand for Twit­ter- ryg­ter om­kring et mu­ligt til­hørs­for­hold til FC Kø­ben­havn.

En god grund

Han be­kræft er da og­så, at han har sæ­son­kort hos Brønd­bys ar­vefj en­der, men det er der en god grund til, for­tæl­ler han.

» Jeg må desvær­re skuff e jer med, at jeg ik­ke er FCK­fan. Jeg ved godt, der kø­rer en hi­sto­rie, om at jeg har FCK­sæ­son­kort. Det er min svi­ger­far, der har gi­vet samt­li­ge svi­ger­søn­ner i fa­mi­li­en et sæ- son­kort i star­ten af den in­de­væ­ren­de sæ­son. Jeg har kun brugt det én en­kelt gang, hvor jeg var in­de og se FCK- Brønd­by. Jeg glæ­der mig til at gi­ve ham et Brønd­by- sæ­son­kort som tak for sidst, « ly­der for­kla­rin­gen fra den ny­an­sat­te kom­mu­ni­ka­tions­chef.

Der har gen­nem de se­ne­re år væ­ret fl ere ek­semp­ler på Brønd­by- folk, der har fl ir­tet med ri­va­ler­ne fra FCK i hø­je­re el­ler min­dre grad.

Al­do Pe­ter­sen hav­de en mar­kant FCK- for­tid, men gik al­li­ge­vel ind i Brønd­by som be­sty­rel­ses­for­mand.

Og­så Brønd­by- træ­ner Thomas Frank har væ­ret i væl­ten, da han blev spot­tet med FCK- trø­je på et bil­le­de til­ba­ge fra 90er­ne.

Chri­sti­an J. Schultz har dog set FC Kø­ben­havn spil­le me­re end én gang.

Blandt an­det da FCK spil­le­de mod FC Nord­s­jæl­land i Farum til­ba­ge i au­gust 2013, hvor han blev fan­get på et bil­le­de, der se­ne­re hen blev brugt i en FCK- vi­deo.

Det glæ­de­de han sig over på Twit­ter den­gang.

Men iføl­ge Schultz er det en helt an­den klub end FCK, han føl­ger tæt.

» Jeg er inka­ne­ret Re­al Madrid- fan, og det har jeg væ­ret si­den 1986 – i tykt og tyndt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.