Bech som kri­seknu­ser

Fredriks­tad fra bun­den i Nor­ges næst­bed­ste ræk­ke vil ha­ve dan­ske­ren som ny ch­eft ræ­ner. Klub­ben har tid­li­ge­re OB- spil­ler som as­si­stent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­DE I VAR­MEN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk FAK­TA OM TROELS BECH Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Troels Bech har gå­et uden fast træ­ner­ar­bej­de i snart ot­te må­ne­der, si­den han blev fy­ret i OB, men nu er det må­ske snart tid for ham til igen at vi­se si­ne ev­ner frem på træ­nings­ba­nen.

Nor­ske Fredriks­tad har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger set sig sær­de­les varm på Troels Bech, der li­ge nu er bed­ste bud på en kom­men­de ch­eft ræ­ner i klub­ben, som fri­ster en til­væ­rel­se i bun­den af den næst­bed­ste ræk­ke i Nor­ge .

» Vi ar­bej­der med at fi nde en ny træ­ner, og vi er i sam­ta­le med en­kel­te per­so­ner om­kring det job, men vi vil ik­ke kom­men­te­re på nav­ne, « si­ger Geir Bak­ken, sport­s­lig le­der i Fredriks­tad FK.

Lin­ket fra Fredriks­tad til Troels Bech er kor­te­re end som så, for gen­nem et par år har den tid­li­ge­re OB­spil­ler Jan To­re Op­haug væ­ret as­si­stent­træ­ner i klub­ben, der stop­pe­de sam­ar­bej­det med ch­eft ræ­ner Hå­kon Wi­be- Lund for et par uger si­den.

» Jan To­re Op­haug er as­si­stent­træ­ner og har spil­let pro­fes­sio­nelt i Dan­mark, så han ken­der det dan­ske mar­ked. Vi er en be­sty­rel­se, der har an­svar for pro­ces­sen, og så har vi et sport­s­ligt ud­valg, der sid­der og ar­bej­der med det. Og så snak­ker vi med de per­so­ner, der nu skal ta­ges med på råd, « si­ger Geir Bak­ken.

Bud­get på 30 mio. kr.

At Troels Bech står på li­sten over træ­ne­rem­ner i Fredriks­tad er må­ske knap så over­ra­sken­de, men at Troels Bech kun­ne væ­re in­ter­es­se­ret i et som mu­ligt at kom­me til­ba­ge til top­pen af norsk fod­bold og om fi re­fem år etab­le­re os blandt de seks bed­ste hold i Nor­ge. Vi har et øko­no­misk grund­lag til at kæm­pe med i top­pen af norsk fod­bold på sigt, «

FØDT: KAR­RI­E­RE SOM SPIL­LER:

29. juli 1966 ( 48 år) i Svend­borg

Svend­borg fB, SpVgg Fürth ( Tys­kland), Sil­ke­borg IF. For­svar/ midt­ba­ne. Dansk me­ster med Sil­ke­borg 1994

Vi­borg ( 1994- 96, as­si­stent, Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion), Hjorts­høj- Egå ( 1997, da­mer, Eli­te­di­vi­sio­nen), AC Hor­sens ( 1998- 99, 1. di­vi­sion), Ikast ( 1999- 2000, 1. di­vi­sion), OB ( 2000- 02, Su­per­liga­en), FC Midtjyl­land ( 2002- 03, Su­per­liga­en, fy­ret dec. 2003), OB ( 2004- 05, Su­per­liga­en, fy­ret ju­ni 2005), Es­b­jerg ( 2006- 08, Su­per­liga­en, fy­ret nov. 2008), Sil­ke­borg ( 2009- 12, 1. di­vi­sion og Su­per­liga­en), OB ( 2012- 14, Su­per­liga­en, fy­ret sep. 2014)

Dansk me­ster med Hjorts­høj/ Egå 1996- 97. Po­kal­vin­der med OB 2001- 02

Troels Bech er træ­ne­ren med fl est kam­pe i Su­per­liga­en: 431

KAR­RI­E­RE SOM TRÆ­NER:

HÆ­DER SOM TRÆ­NER:

AN­DET:

si­ger Geir Bak­ken.

Hvis ik­ke det lyk­kes med Troels Bech, vil og­så an­dre dan­ske nav­ne som Ove Pe­der­sen og Ove Christensen kun­ne kom­me i spil til ch­eft ræ­ner- job­bet i den nor­ske klub.

Ef­ter ot­te må­ne­der uden træ­ner­ar­bej­de er Troels Bech må­ske på vej til­ba­ge – som ch­eftræ­ner i nor­ske Fredriks­tad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.