Øko­no­mi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA MI­CHA­EL LAUD­RUP

tog til Qa­tar, fulg­te der en enorm løn­check med. Om­kring 26 mil­li­o­ner kro­ner lød årsløn­nen på, og den skul­le der ik­ke be­ta­les skat af. I USA er løn­ni­veau­et ik­ke det sam­me. En mand som Ruud Gul­lit tjen­te an­gi­ve­ligt tæt på halvan­den mil­li­on dol­lars det år, han var ch­eft ræ­ner i LA Ga­laxy, og hol­læn­de­ren lå i den me­get hø­je en­de af lønska­la­en. Et sted mel­lem ot­te og 10 mil­li­o­ner kro­ner vil væ­re at be­trag­te som en me­get fl ot kon­trakt i USA. Laud­rup har nav­net til at hi­ve så­dan­ne sum­mer hjem, men bag­lan­det skal på over­ar­bej­de. Det er hel­ler ik­ke til­fæl­digt, at den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner Bob Rad­ley hel­le­re vil­le træ­ne nor­ske Sta­bæk end et MLS- hold, og det for­tæl­ler no­get om det be­sked­ne løn­ni­veau blandt træ­ner­ne der­ov­re. Den helt sto­re ge­vinst kan til gen­gæld fi ndes på det me­re kom­merci­el­le mar­ked. Ame­ri­ka­ner­ne og MLS er dyg­ti­ge til at age­re i det, og med stær­ke, per­son­li­ge sponsoraft aler kan Mi­cha­el Laud­rup for­hø­je sin sam­le­de løn­pak­ke. Bliv ik­ke over­ra­sket, hvis han plud­se­lig står og re­k­la­me­rer for Ga­to­ra­de el­ler Ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.