Sport­s­li­ge mu­lig­he­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NÅR MI­CHA­EL LAUD­RUP

ger­ne vil en tur til USA og træ­ne, hæn­ger det gi­vet­vis og­så sam­men med, at han kan se ud­vik­lings­mu­lig­he­der. For i fod­bold­mæs­sig for­stand er MLS i USA sta­dig et u- land, og Mi­cha­el Laud­rup vil hur­tigt fi nde om­rå­der, han kan gå ind og æn­dre på.

FØRST OG FREM­MEST

er der hjem­lan­dets eg­ne spil­le­re. De er ik­ke fod­bol­dud­dan­net på sam­me må­der som i Eu­ro­pa, og oft e har de sto­re tak­ti­ske mang­ler, mens de til gen­gæld er stær­ke fy­sisk. Med sin ev­ne til at un­der­vi­se si­ne spil­le­re kan Laud­rup ryk­ke på sit hold over tid.

NET­OP DET MED

ti­den skal han dog væ­re op­mærk­som på. Der er ge­ne­relt stor ud­skift ning blandt træ­ner­ne i MLS, hvil­ket jo gør det svært at ud­vik­le et so­lidt kon­cept. Men med ek­sem­pel­vis en tre­årig kon­trakt er han al­le­re­de kom­met et sty kke af vej­en.

til at ta­ge et stort hold rent nav­ne­mæs­sigt er nok stor. New York Red Bulls el­ler New York Ci­ty FC er sik­kert lok­ken­de, men hvis Mi­cha­el Laud­rup skal gå eft er tro­fæ­er, er han bed­re stil­let med mand­ska­ber som D. C. Uni­ted el­ler Se­att­le So­un­ders FC. De har ik­ke sto­re stjer­ner, men er so­li­de klub­ber, der oft e vin­der tit­ler.

FRI­STEL­SEN I FOR­HOLD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.