Sport­s­di­rek­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KVA­LI­TE­TEN AF SPIL­LE­RE

i MLS er ik­ke i top. Oft e er det kas­se­re­de folk og lyk­ke­rid­de­re, der ta­ger tu­ren til MLS. En mu­lig­hed for Mi­cha­el Laud­rup kun­ne væ­re at ka­ste sig over en ny op­ga­ve, som han dog selv tid­li­ge­re har talt varmt om: po­sten som sport­s­di­rek­tør. Sandheden i USA er, at man­ge le­de­re ude i klub­ber­ne ik­ke er i be­sid­del­se af det bed­ste net­værk. Det er for ek­sem­pel ik­ke uvant at se klub­ber­ne afh ol­de enor­me træ­nings­lej­re, hvor vold­somt man­ge spil­le­re rej­ser til. Over fl ere uger te­ster klub­ber­ne spil­ler­ne, og de bed­ste spil­ler sig til en kon­trakt. Den må­de at sam­men­sæt­te en trup på er i klas­sisk for­stand ik­ke op­ti­mal. Mi­cha­el Laud­rup har et godt net­værk og kan nemt sam­men­sæt­te et team om­kring sig, der kun­ne re­k­rut­te­re langt bed­re spil­le­re, end man­ge ame­ri­kan­ske klub­ber er i stand til.

MU­LIG­HE­DEN FOR AT

slå træ­ner­po­sten og rol­len som sport­s­di­rek­tør sam­men er og­så til ste­de. I MLS ar­bej­der al­le klub­ber med sam­me bud­get­ter, så ev­nen til at få det mak­si­ma­le ud af si­ne dol­lars er af­gø­ren­de i jag­ten på tit­ler. Her har Laud­rup tid­li­ge­re vist, at han sam­men med sit ud­valg­te team har sto­re kom­pe­ten­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.