MLS- boom

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOD­BOLD, EL­LER SOC­CER,

som de kal­der det i USA, har væ­ret un­der­vejs i eft er­hån­den man­ge år. En­de­lig ser det ud til, at spor­tens gen­nem­brud er på vej. Det vil Mi­cha­el Laud­rup ger­ne væ­re en del af.

MA­JOR LE­AGUE SOC­CER

- or­ga­ni­sa­tio­nen ar­bej­der med en plan om at få 24 hold i li­ga­en. Li­ge nu er der 20 hold. By­er­ne At­lan­ta, Min­neso­ta, Sa­cra­men­to, Las Ve­gas og end­nu et hold fra Los An­ge­les er på vej med nye klub­ber, li­ge­som David Beck­ham al­le­re­de har an­non­ce­ret, at han star­ter et hold i Mi­a­mi. Der bli­ver alt­så kamp om at få en plads i MLS og det er et tegn på in­ter­es­se.

i MLS, USA’s bed­ste fod­bol­dræk­ke, i man­ge år har spe­ci­a­li­se­ret sig i at hen­te sto­re spil­le­re med et fl ot cv til lan­det, har det ik­ke for­holdt sig på sam­me må­de med de­res træ­ne­re. Det kan Mi­cha­el Laud­rups an­komst æn­dre på, og han kan væ­re sym­bo­let på ud­vik­lin­gen i USA. I eu­ro­pæ­i­ske stor­klub­ber vil man ha­ve mar­kan­te og vel­kend­te træ­ne­re. Så­dan bli­ver det og­så i de stør­re ame­ri­kan­ske klub­ber.

MEN MENS KLUB­BER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.