Livsstil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AN­GI­VE­LIGT SKUL­LE MI­CHA­EL

Laud­rups ko­ne Siw ik­ke fi nde li­vet i Do­ha alt for sinds­op­ri­ven­de. Det kan man må­ske godt for­stå. Eft er ét år er hun in­ter­es­se­ret i at kom­me væk, og det spil­ler selv­føl­ge­lig og­så ind, når Mi­cha­el Laud­rup kig­ger på job­mu­lig­he­der. Hvis stor­klub­ber­ne ik­ke vil ha­ve ham, er det især op­le­vel­ser­ne uden for fod­bold­ba­nen, der væg­ter højt.

vil by­de på langt fl ere mu­lig­he­der for fa­mi­li­en Laud­rup. Dels er der he­le den ri­ge ame­ri­kan­ske kul­tur at dyk­ke ned i, dels er fod­bold slet ik­ke po­pu­lært på sam­me må­de som i Eu­ro­pa, og der­med kan Laud­rup- fa­mi­li­en fi nt få rum til at op­le­ve. Et godt ek­sem­pel på det­te er fransk­man­den Thier­ry Hen­ry, der bo­sat­te sig midt i cen­trum af New York, da han spil­le­de for New York Red Bulls. Hen­ry le­ve­de trods det be­kvemt og be­ha­ge­ligt. Oft e van­dre­de han rundt i om­rå­det No­li­ta med sin fa­mi­lie og spi­ste frokost på de om­kring­lig­gen­de re­stau­ran­ter uden at bli­ve for­sty rret. Hen­ry tog så­gar me­tro­en til kamp på et tids­punkt, uden det skab­te pro­ble­mer.

LI­VET I USA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.