TRÆ­NER­FY­RING

Nyt spe­ci­a­le vi­ser, at eff ek­ten af en træ­ner­fy­ring i Su­per­liga­en ik­ke kan må­les på re­sul­ta­ter­ne ale­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UN­DER­SØ­GEL­SE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Troels Bech blev fy­ret i OB, og Jesper Sø­ren­sen fi k spar­ket i Sil­ke­borg. Det er fy­rin­ger­ne i Su­per­liga­en i den­ne sæ­son, og selv om fl ere har væ­ret un­der pres som FC Vestsjæl­lands Mi­cha­el Han­sen og Brønd­bys Thomas Frank, lig­ner det ik­ke, at sil­kes­noren fi ndes yder­li­ge­re frem i in­de­væ­ren­de sæ­son.

Og det er må­ske godt det sam­me. For træ­ner­fy­rin­ger har sjæl­dent den sto­re eff ekt. Det vi­ser et kan­di­dat­spe­ci­a­le til topka­rak­ter i øko­no­mi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Spe­ci­a­let om­hand­le­de ef­fek­ten af en træ­ner­fy­ring i Su­per­liga­en med sta­ti­stik ba­se­ret på samt­li­ge træ­ner­fy­rin­ger i lø­bet af sæ­so­ner­ne i li­ga­en fra 1991 frem til som­me­ren 2014.

» Re­sul­ta­tet er over­ra­sken­de, idet træ­ner­fy­rin­ger tit bli­ver for­bun­det med at ha­ve en po­si­tiv eff ekt på de eft er­føl­gen­de re­sul­ta­ter. Det er en po­pu­lær ud­vej for en pres­set le­del­se at af­ske­di­ge ch­eft ræ­ne­ren, da den på den led kan let­te tryk­ket fra kri­ti­ske in­ter­es­sen­ter som fans, sponso­rer og me­di­er, « si­ger den nyud­dan­ne­de øko­nom Ale­xan­der Tran­berg, der står bag un­der­sø­gel­sen af de man­ge fy­rin­ger i Superligaens hi­sto­rie og ef­fek­ten her­af.

Ty­pisk må­les eff ek­ten af en træ­ner­fy­ring i me­di­er­ne på hol­dets po­int­høst før og eft er fy­rin­gen – alt­så om afl øse­rens gen­nem­snit­li­ge po­int­høst er hø­je­re end den fy­re­de for­gæn­gers. Og na­tur­lig­vis om det lyk­kes for afl øse­ren at træk­ke hol­det i den ret­ning, som om­gi­vel­ser­ne for­ven­ter – ek­sem­pel­vis væk fra bund­stri­den.

Har me­di­er­ne ind­fl ydel­se på en træ­ner­fy­ring?

» Me­di­er­ne har en ten­dens til at om­ta­le en po­si­tiv ’ cho­k­eff ekt’ af en træ­ner­fy­ring, hvil­ket bør genover­ve­jes, da be­gre­bet lig­ner en skrø­ne. Mit stu­die og un­der­sø­gel­se fi nder in­gen po­si­tiv eff ekt af en træ­ner­fy­ring, og det sam­me fi ndes i til­sva­ren­de un­der­sø­gel­ser med da­ta fra an­dre liga­er. Man bør der­for væ­re me­re kri­tisk i for­hold til for­nuft en i træ­ner­fy­rin­ger. Så­fremt en træ­ner er kom­pe­tent og har et godt for­hold til spil­ler­ne, bør me­di­er, le­del­se og fans over­ve­je, om ik­ke man bør væ­re lidt me­re tå­l­mo­di­ge, hvis re­sul­ta­ter­ne ik­ke fl asker sig en pe­ri­o­de, « for­kla­rer Alex an­der Tran­berg.

Form og pro­gram vig­tigt

Hvis man ude­luk­ken­de må­ler eff ek­ten af en træ­ner­fy­ring på po­int­høst før og eft er en af­ske­di­gel­se, kom­mer le­del­sen oft e til at stå i et po­si­tivt lys. 78,7 pro­cent af gan­ge­ne har po­int­hø­sten væ­ret hø­je­re eft er fy­rin­gen, bå­de hvis man ser på de kom­men­de fem kam­pe og re­sten af sæ­so­nen. Det vil dog væ­re en fejl at kon­klu­de­re en po­si­tiv træ­ner­fy­rings­eff ekt ale­ne på bag­grund af så sim­pel en sam­men­lig­ning. Form og kamp­pro­gram skal med­reg­nes, si­ger Ale­xan­der Tran­berg:

» Ulem­pen ved den ty­pe sam­men­lig­ning er, at der hver­ken ta­ges høj­de for, at kamp­pro­gram­met kan ha­ve be­tyd­ning, hvis træ­ner­fy­rin­ger fo­re­ta­ges li­ge eft er en pe­ri­o­de med man­ge svæ­re kam­pe, el­ler – hvad må­ske er me­re væ­sent­ligt – at der ik­ke ta­ges høj­de for form­dyk. Det er de fær­re­ste hold, som er i stand

ONS­DAG 20. MAJ 2015 til at præ­ste­re på sam­me hø­je ni­veau he­le sæ­so­nen. «

» Der vil for de fl este hold væ­re pe­ri­o­der, hvor hel­det svig­ter, og spil­ler­ne må­ske ik­ke ram­mer det hø­je­ste ni­veau. Træ­ner­fy­rin­ger fal­der oft e i ha­len på dis­se form­dyk, og der­for vil der kom­me en po­si­tiv eff ekt af træ­ner­fy­rin­ger ale­ne, da form­dyk­ket ik­ke va­rer evigt. Når form og kamp­pro­gram som fak­to­rer in­dreg­nes, fi ndes der ik­ke no-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.