ER UDEN EF­FEKT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLE­RE STU­DI­ER

OONNSSDDAAGG 2 200. M. MA­JA 2J0 210515 gen sta­ti­stisk stor eff ekt af en træ­ner­fy­ring. «

Ek­semp­let Sil­ke­borg

Et kon­kret ek­sem­pel fra den­ne sæ­son er fy­rin­gen af Jesper Sø­ren­sen i Sil­ke­borg. Midtjy- der­ne hø­ste­de blot fi re po­int i 17 kam­pe i 2014, men hol­det har nu hø­stet ni po­int un­der Kim Poul­sen i 12 kam­pe i 2015. En klar po­si­tiv træ­ner­fy­rings­eff ekt, vil­le de fl este hæv­de, men kun­ne det ik­ke ha­ve gå­et til­sva­ren­de un­der Jesper Sø­ren­sen?

En ri­me­lig en­kel in­di­ka­tor på et holds ni­veau er, hvor stor en an­del af skud på mål, hol­det har i de en­kel­te kam­pe. Sil­ke­borg hav­de i eft er­å­ret 44 pro­cent af skud­de­ne på mål i hver en­kelt kamp. I 2015 har hol­det blot 34 og er klart dår­ligst på det­te pa­ra­me­ter.

Skar­pe i for­å­ret

For­skel­len

er

eff ek­ti­vi­tet for­an mål. I eft er­å­ret var Sil­ke­borg liga­ens mest uskar­pe og score­de blot på 11 pro­cent af hol­dets skud på mål, mens man i 2015 har sco­ret på 50 pro­cent, hvil­ket er ek­stremt i sam­men­lig­ning med liga-

EFFEKTLØSE

træ­ner­fy­rin­ger er ik­ke kun et dansk fæ­no­men. Sam­me re­sul­tat er på­vist i bl. a. Bel­gi­en og Eng­land.

BEL­GI­EN:

En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af uni­ver­si­te­tet i Gent af 8.392 bel­gi­ske di­vi­sions kam­pe fra lan­dets tre bed­ste ræk­ker vi­ser, at de fl este hold, der præ­ste­rer un­der for­vent­ning i lø­bet af to må­ne­der, fy­rer de­res træ­ne­re. De eft er­føl­gen­de fi re kam­pe vi­ser i gen­nem­snit bed­re præ­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter.

Men hold, der eft er en til­sva­ren­de sløj pe­ri­o­de fast­hol­der træ­ne­ren, op­le­ver et til­sva­ren­de op­sving i re­sul­ta­ter. Kon­klu­sio­nen er, at en fy­ring af træ­ne­ren sjæl­dent gør en for­skel på den lan­ge ba­ne.

ENG­LAND:

De en­gel­ske træ­ne­res in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion står bag en un­der­sø­gel­se af fy­rin­ger i de en­gel­ske di­vi­sio­ner. Her er kon­klu­sio­nen, at en ny træ­ner som re­gel op­le­ver en pe­ri­o­de med hve­de­brød­s­da­ge og 2,5 po­int i snit i de­bu­ten. Men når hver­da­gen mel­der sig 12 kam­pe se­ne­re, bli­ver re­sul­ta­ter­ne oft e vær­re end med den for­ri­ge træ­ner.

Un­der­sø­gel­sen frem­hæ­ver dog, at det af og til kan be­ta­le sig at gam­b­le med hen­vis­ning til To­ny Pulis, der sid­ste sæ­son i eft er­å­ret tog Crystal Pa­la­ce fra en bund­pla­ce­ring med seks po­int til red­ning op til en slut­pla­ce­ring som num­mer 15. gen­nem­snit­tet på 26 pro­cent.

Oft e bli­ver ev­nen til at ska­be chan­cer og hol­de mod­stan­de­ren fra mu­lig­he­der an­set for at væ­re en klar in­di­ka­tion for hol­dets styr­ke, hvor­i­mod eff ek­ti­vi­tet for­an mål an­ses for at væ­re kon­stant på tværs af klub og tid, og der­med me­re et spørgs­mål om held. Skal det­te tol­kes helt sim­pelt, er Sil­ke­borg ik­ke ble­vet bed­re i 2015, Tvær­ti­mod. Spil­ler­ne har blot fun­det det held og den eff ek­ti­vi­tet for­an kas­sen, som de in­tet hav­de af i eft er­å­ret.

Bå­de Sil­ke­borgs Kim Poul­sen ( øv. th.) og OBs Ove Pe­der­sen ( ne­derst th.) har op­nå­et et hø­je­re po­intsnit end for­gæn­ger­ne, Jesper Sø­ren­sen ( øv. tv.) og Troels Bech ( ne­derst tv.). Men det kan som re­gel ik­ke be­ta­le sig at gi­ve træ­ne­ren spar­ket, vi­ser et stort stu­die af træ­ner­fy­rin­gers ef­fekt. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe, Hen­ning

Bag­ger og Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.