Gum­mi­ben?

AGF kun­ne med en sejr ha­ve ta­get et stort skridt mod op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en i af­tes, men end­te i ste­det med at spil­le uaf­gjort mod HB Kø­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LI­GE VED OG NÆ­STEN Kim Ro­bin Graa­he­de ki­gr@ stif­ten. dk

Der er da vist gå­et lidt gum­mi­ben i fo­re­ta­gen­det.

For an­den gang in­den for seks da­ge snub­le­de AGF på eget græs - i af­tes blev det kun til 1- 1 mod HB Kø­ge, tors­dag tab­te man til nedryk­nings­tru­e­de FC Fre­de­ri­cia - og der­for mang­ler år­hu­si­a­ner­ne fort­sat tre po­int, hvis alt­så ik­ke bå­de Lyng­by og Vend­sy­s­sel ta­ber sut­ten helt i de­res respek­ti­ve ud­for­drin­ger i af­ten, for så­dan en­de­gyl­digt at sik­re sig en tur til­l­ba­ge i Su­per­liga­en.

Det ser fort­sat godt ud for Aa­bech, Vatsadze og al­le de an­dre, men til­lø­bet er ble­vet lidt læn­ge­re.

» Det var da godt, at Lyng­by ik­ke fy­re­de de­res træ­ner tid­li­ge­re end de gjor­de. «

Så­dan bred­te en AGF- fan - med ha­gen gemt godt ned i dy­nejak­ken- tek­sten ud, da han skuf­fet tra­ske­de fra kam­pen på NRGi Park i Aar­hus, og sandt er det da og­så, at mens de hvid­blu­se­de har par­ke­ret op­ryk­nings- bus­sen i de se­ne­ste par kam­pe, så er Lyng­by - ef­ter fy­rin­gen af Ja­ck Ma­j­gaard - plud­se­lig be­gyndt at vin­de igen og til­med sco­re en del mål.

Og der­med er spæn­din­gen sta­dig en smu­le in­takt i kam­pen om an­den­plad­sen i lan- dets næst­bed­ste ræk­ke.

AGF har in­den da­gens re­ste­ren­de kam­pe i 30. spil­ler­un­de 10 po­int ned til oven­nævn­te for­føl­ge­re. Det for­spring kan skrum­pe ind til syv po­int, skul­le de vin­de. Det kan og­så en­de i op­ryk­ning til AGF, hvis beg­ge hold ta­ber.

’ Ty­pisk jour­na­li­ster’

AGF- ch­eftræ­ner Mor­ten Wieg­horst kø­ber nu in­gen­lun­de præ­mis­sen om vel­træ­ne­de gum­mi­ben i knælan­ge strøm­per.

» Nej, nej. Det er ty­pisk jer jour­na­li­ster. Det ene tids­punkt er det he­le over­stå­et, og vi er nær­mest ryk­ket op. Så får man et po­int i to kam­pe, og så kal­der man det plud­se- lig for gum­mi­ben. Det tror jeg ik­ke på » lød det ef­ter op­gø­ret mod HB Kø­ge fra Wieg­horst.

Men de lu­rer der­u­de, de ela­sti­ske stæn­ger.

» Men jeg vil da si­ge, at det kan det bli­ve, hvis vi ik­ke som klub og som trup får styr på pri­o­ri­te­ter­ne. Vi skal sør­ge for at gø­re vo­res ting, og få det an­tal po­int, der skal til for, at vi kan si­ge ’ nu kan de an­dre alt­så ik­ke nå os’. Gør vi ik­ke det, vil der op­stå en si­tu­a­tion, hvor spil­ler­ne og til­hæn­ger­ne be­gyn­der at tæn­ke ’ hold da op, kan vi vir­ke­lig sæt­te det her over styr?’. Og så kan det godt bli­ve gum­mi­ben. Men det er det ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt, « kom det fra AGFs ch­eftræ­ner.

Ef­ter en sti­me på 14 kam­pe uden ne­der­lag, kom Fre­de­ri­cia alt­så i vej­en i sid­ste uge, nu og­så HB Kø­ge, men det kan sag­tens væ­re godt for no­get, me­ner han.

Skal præ­ste­re bed­re

» Jeg tror, at de her to kam­pe for bå­de spil­le­re og træ­ne­re har kl­ar­gjort, at vi skal præ­ste­re bed­re over 90 mi­nut­ter, og det skal vi gø­re al­le­re­de på lør­dag mod Ski­ve, for der har vi mu­lig­he­den for at gø­re os fortjent til op­ryk­ning, « sag­de Mor­ten Wieg­horst, der li­ge ef­ter slut­fløjtet, ty­de­ligt fru­stre­ret, ham­re­de kamp­bol­den ned i græs­set.

» Jeg er til­freds med ét po­int, når nu kam­pen for­lø- ber, som den gør. HB Kø­ge har nog­le sto­re mu­lig­he­der, og selv ef­ter, vi er kom­met på 1- 1 tryk­ker de vold­somt på, og vi skal væ­re gla­de for, at vi hol­der stand. Det er ik­ke kun go­de red­nin­ger, der gør det, men og­så en smu­le held, der red­der os. Det kun­ne væ­re gå­et beg­ge ve­je, « sag­de Wieg­horst.

Dan­ny Ol­sen age­re­de at­ter red­nings­mand for AGF, da han med et ka­non­drøn fra 30 me­ter stod bag ud­lig­nin­gen til 1- 1 fem mi­nut­ter ef­ter pau­sen. En scor­ing, der kom lidt ud af det blå, men som sik­re­de et en­kelt po­int, der kan vi­se sig me­re end al­min­de­ligt vig­tigt.

Gum­mi­ben el­ler ej.

Op­ryk­nin­gen la­der ven­te på sig i Aar­hus, hvor AGF i går spil­le­de uaf­gjort 1- 1 mod HB Kø­ge. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.