Por­tes sor­te dag

Con­ta­dor- kon­kur­rent fik bå­de de­fekt og tids­straf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UDE AF SPIL­LET Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

ONS­DAG 20. MAJ 2015

Det vir­ker ik­ke læn­ge­re sand­syn­ligt, at Ri­chie Po­r­te kan ud­for­dre Al­ber­to Con­ta­dor i kam­pen om at vin­de årets Giro d’Ita­lia.

I af­tes fik den au­stral­ske Team Sky- ryt­ter en tids­straf på to mi­nut­ter, for­di han modt­og et for­hjul fra sin lands­mand, Ste­ve Clar­ke ( Ori­ca- Gre­e­nEd­ge), ef­ter en punk­te­ring få ki­lo­me­ter før mål.

Det er iføl­ge reg­ler­ne ik­ke til­ladt ’ at mod­ta­ge ur­eg­le­men­te­ret hjælp fra en ryt­ter fra et an­det hold’, og der­for har le­del­sen for Giro d’Ita­lia be­slut­tet at til­de­le Ri­chie Po­r­te en tids­straf på to mi­nut­ter.

Straf­fen var kul­mi­na­tio­nen på en sort dag for Ri­chie Po­r­te, som punk­te­re­de om­kring fem ki­lo­me­ter før mål­stre­gen på lø­bets tien­de eta­pe - en flad en af slagsen fra Ci­vi­ta­nove- Mar­che til For­li.

Punk­te­rin­gen fandt sted uden for den tre ki­lo­me­terzo­ne, som ek­si­ste­rer i de sto­re eta­pe­løb, og som har til for­mål at for­hin­dre, at lø­be­ne af­gø­res på til­fæl­dig­he­der.

Fle­re Team Sky- ryt­te­re lod sig fal­de til­ba­ge i for­sø­get på at hjæl­pe Ri­chie Po­r­te til­ba­ge til fel­tet, men det lyk­ke­des ik­ke – bl. a. for­di fel­tet og­så skul­le jag­te fi­re ud­bry­de­re, der al­li­ge­vel end­te med at hol­de he­le vej­en hjem.

Ri­chie Po­r­te tab­te der­for 47 se­kun­der, og oven i det kom­mer så de to mi­nut­ter for at mod­ta­ge hjælp fra Ste­ve Clar­ke.

Ned på tolv­te­plad­sen

Den 30- åri­ge au­stra­li­er var in­den eta­pen 22 se­kun­der ef­ter den før­en­de ryt­ter, span­ske Al­ber­to Con­ta­dor, på lø­bets tred­je­plads. Men ef­ter tidstab og straf er Ri­chie Po­r­te tre mi­nut­ter og ni se­kun­der ef­ter Tin­koff- Saxo- kap­ta­j­nen og er rø­get ned på lø­bets tolv­te­plads.

I den sam­le­de stil­ling er det sta­dig­væk ita­li­en­ske Fa­bio Aru fra Team Asta­na, der lig­ger num­mer to. Han er tre se­kun­der ef­ter Con­ta­dor. Tred­je­plad­sen in­de­ha­ves nu af Arus hold­kam­me­rat, den span­ske ba­sker Mi­kel Lan­da, som er 46 se­kun­der ef­ter Al­ber­to Con­ta­dor.

Sel­ve eta­pen blev vun­det af ita­li­e­ne­ren Ni­co­la Bo­em fra Team Bar­di­a­ni, der sad med i et lang­va­rigt ud­brud, der alt­så holdt he­le vej­en hjem.

De fem ita­li­en­ske ud­bry­de­re blev på de sid­ste 10 ki­lo­me­ter re­du­ce­ret til fi­re, da Oscar Gat­to fra An­dro­ni Gio­cat­to­li punk­te­re­de og faldt til­ba­ge i det jag­ten­de felt.

Men det lyk­ke­des ik­ke for fel­tet at ind­hen­te de fi­re for­re­ste, og det ærg­re­de Lars Bak ( Lotto- Sou­dal), der selv var med til at træk­ke fel­tet med det for­mål at sik­re eta­pe­sejr til hol­dets stær­ke sprin­ter, ty­ske­ren An­dré Greipel.

» Det var en chan­ce, vi smed væk, og det var skøn­ne, spild­te kræf­ter. Vi knok­le­de he­le da­gen, men i med­vin­den hav­de de me­re fart på og et stør­re for­spring, end vi hav­de reg­net med, « sag­de Lars Bak til TV2/ Spor­ten.

» An­dre hold kun­ne må­ske godt ha­ve del­ta­get me­re i jag­ten, men der er sim­pelt­hen græn­ser for, hvor stærkt man kan kø­re på en cy­kel. Til­lyk­ke til ham, der vandt. Det var flot kørt, « sag­de Lars Bak.

I sel­ve af­slut­nin­gen var det Alan Ma­rango­ni, der trå­d­te an, og Can­non­da­le- ryt­te­ren fik da og­så et for­spring, men han var ik­ke i stand til at hol­de de tre an­dre fra sig, og i ste­det blev det 26- åri­ge Bo­em - man­den der og­så vandt den af­slut­ten­de eta­pe i sid­ste års Dan­mark Rundt - der end­te med at kø­re først over stre­gen for­an Mat­teo Bu­s­a­to ( Sout­heast) og Ales­san­dro Ma­lagu­ti ( Vi­ni- Fan­ti­nie).

Ri­chie Po­r­te fik en de­fekt mod slut­nin­gen af tien­de eta­pe og tab­te der­for tid til Al­ber­to Con­ta­dor. Ef­ter­føl­gen­de vi­ste det sig, at han hav­de få­et ur­eg­le­men­te­ret hjælp, og så fik han oven i en tids­straf på to mi­nut­ter. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.