VM- SEN­SA­TION HAR FREM­TI­DEN PÅ PLADS ’’

Han le­ve­re­de VM- mira­kel­red­nin­ger på stri­be. Nu hø­ster han be­løn­nin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REJ­SEN GÅR SYD­PÅ Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Se­ba­sti­an Da­hm

Det var før­ste gang i fi­re VM- tur­ne­rin­ger, jeg fik mu­lig­hed for at vi­se, at jeg kan præ­ste­re sta­bilt på det her ni­veau. Jeg tror, at man­ge blev over­ra­sket

Han le­ve­re­de må­l­mands­spil i ver­dens­klas­se ved VM i Ostra­va. Nu har Se­ba­sti­an Da­hm få­et som fortjent og har en ny klub på plads.

» Jeg kan ik­ke op­ly­se nav­net. Det vil min kom­men­de ar­bejds­gi­ver selv ha­ve lov til. Men mit øn­ske om at kom­me syd­på i Eu­ro­pa er gå­et i op­fyl­del­se, « si­ger Se­ba­sti­an Da­hm til BT.

» Jeg vil dog si­ge så me­get, at det er en klub i en­ten Østrig el­ler Tys­kland. «

Den 28- åri­ge Rø­d­ov­re- må­l­mand kom til VM som an­den­må­l­mand ( ef­ter Pa­tri­ck Gal­braith, Karlskro- na), men spil­le­de fem af de syv kam­pe og bril­le­re­de med en red­nings­pro­cent på fa­bel­ag­ti­ge 93.17. Kun USAs Con­nor Hel­le­buyck med 94.79 hav­de en bed­re red­nings­pro­cent.

Skøn sta­ti­stik­læs­ning

Su­per­stjer­ner som Ca­na­das Mi­ke Smith og Fin­lands Pek­ka Rin­ne hav­de på tred­je- og fjer­de­plad­sen red­nings­pro­cen­ter på hen­holds­vis 93.02 og 92.77, mens Ruslands Ser­gei Bo­brovski på ot­ten­de­plad­sen hav­de 90.58.

» VM- sta­ti­stik­ken er selv­føl­ge­lig skøn læs­ning, men for­tæl­ler ik­ke alt. Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt. Og ny­der det, « si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

» Det var før­ste gang i fi­re VM- tur­ne­rin­ger, jeg fik mu­lig­hed for at vi­se, at jeg kan præ­ste­re sta­bilt på det her ni­veau. Jeg tror, at man­ge blev over- ra­sket. Jeg har he­le ti­den tro­et på mig selv, men kun­ne jo ik­ke vi­de, om tin­ge­ne vil­le gå min vej. Jeg er tak­nem­lig, for den må­de dren­ge­ne of­re­de sig på og kæm­pe­de for mig. «

Han ser frem til sin nye til­væ­rel­se syd­på ef­ter at ha­ve spil­let i barn­dom­s­klub­ben Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls de se­ne­ste fi­re år.

» Jeg hav­de fo­kus på et sted, hvor jeg vil­le væ­re første­ke­e­per. Det er vig­tigt at spil­le me­get for at kun­ne ud­vik­le sig. Der­for har spil­le­ti­den haft høj pri­o­ri­tet. Jeg fø­ler, at jeg har truf­fet det rig­ti­ge valg, « si­ger han.

Har få­et me­re ro på

Se­ba­sti­an Da­hm har gen­nem kar­ri­e­ren spil­let i ik­ke fær­re end 14 klub­ber med nor­da­me­ri­kan­ske AHL som den hø­je­ste liga. Han spil­le­de i 2008/ 09 for Syra­cu­se Crunch. Som for­kla­ring på, at han har haft sin hidtil bed­ste sæ­son og er fa­vo­rit til tit­len som ’ Årets VM- spil­ler’, si­ger han:

» Jeg har ryk­ket mig på den men­tale del i Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og få­et me­re ro på spil­let i pres­se­de si­tu­a­tio­ner. «

Selv om hans to- åri­ge kon­trakt med den sjæl­land­ske klub lø­ber et år end­nu, har han en klau­sul, så han kan skif­te til en uden­land­sk klub. Han har he­le ti­den væ­ret loy­al over for Migh­ty Bulls, som dog læn­ge har vidst, at de skul­le se sig om ef­ter en ny må­l­mand.

» Se­ba­sti­an har væ­ret en fan­ta­stisk må­l­mand for os. Nu sø­ger han nye ud­for­drin­ger, og det er helt for­stå­e­ligt. Vi øn­sker ham held og lyk­ke, « si­ger Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls’ di­rek­tør, Bri­an Møller, og fort­sæt­ter:

» Vo­res bud­get er ik­ke så­dan, at vi kan skif­te må­l­mænd i flæng. Vi er me­get grun­di­ge i vo­res research. Vi har talt med di­ver­se agen­ter og har fle­re spæn­den­de må­l­mands- em­ner i kik­ker­ten. «

Kun én må­l­mand hav­de en bed­re red­nings­pro­cent end Se­ba­sti­an Da­hm i VM. Nu har Rø­d­ov­re- ke­e­pe­ren fun­det en ny klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.