Over­læ­ge af­vi­ser mystik om dødsår­sag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er fort­sat uvist, hvor­for ba­sket­ball­spil­le­ren Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen dø­de i sin seng i sid­ste uge. Re­sul­ta­tet af ob­duk­tio­nen kom man­dag, men der blev ik­ke fun­det umid­del­ba­re tegn på, hvor­for den 20- åri­ge dan­sker – der var spå­et en frem­ti­dig NBA- kar­ri­e­re – dø­de.

Selv­om det kan ly­de mystisk, sker det tit, at dødsår­sa­gen ik­ke er fun­det ef­ter den før­ste ind­le­den­de ob­duk­tion. Det for­tæl­ler Steen Hol­ger Han­sen, der er over­læ­ge på retspa­to­lo­gisk af­de­ling ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Det er ik­ke sjæl­dent, at der ik­ke fin­des svar ef­ter den før­ste ob­duk­tion. For når man la­ver den ind­le­den­de ob­duk­tion, bru­ger man kun øj­ne og hæn­der. Det vil si­ge, at man kun vil kun­ne fin­de dødsår­sa­gen, hvis der hav­de væ­ret et stør­re om­rå­de med syg­dom i hjer­tet el­ler hjer­nen, « si­ger Steen Hol­ger Han­sen til bt. dk.

Over­læ­gen for­tæl­ler, Lar­sen ef­ter­føl­gen­de igen­nem en ræk­ke un­der­sø­gel­ser, der kan ta­ge alt fra en må­ned til et halvt år. Af­hæn­gig af hvor tid­ligt rets­me­di­ci­ner­ne op­da­ger dødsår­sa­gen.

» I den ke­mi­ske un­der­sø­gel­se bli­ver det un­der­søgt, om han har væ­ret for­gif­tet. Hvis ik­ke der er fun­det no-

at skal

get, bli­ver der la­vet en mi­krosko­pisk un­der­sø­gel­se, hvor han bli­ver un­der­søgt for mu­li­ge be­tæn­del­ser el­ler in­fek­tio­ner i krop­pen. Det kan man først se, når det er un­der­søgt i et mi­kroskop, « si­ger Steen Hol­ger Han­sen og fort­sæt­ter:

» Hvis der ef­ter en ke­misk og en mi­krosko­pisk un­der­sø­gel­se sta­dig ik­ke er fun­det en dødsår­sag, skal der kig­ges ef­ter ge­ne­ti­ske fejl. Her vil fa­mi­li­en ty­pisk bli­ve ind­dra­get for at se, om fa­mi­lie­med­lem­mer har væ­ret ud­sat for lig­nen­de til­fæl­de. «

Trods en før­ste ob­duk­tion, er det sta­dig uvist, hvad Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen dø­de af.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.