Au­di af­vi­ser F1- frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Au­di hol­der sig til Le Mans. Fo­to: AFP

Trods ryg­ter om det mod­sat­te er Au­di ik­ke på vej ind i For­mel 1. Det fast­slår en tals­mand for den ty­ske bil­fa­bri­kant.

Red Bull- hol­det så el­lers Au­di som en løs­ning på de­res pro­ble­mer med Re­nault, som ik­ke har kun­net for­sy­ne hol­det med kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge mo­to­rer.

» Hvis vi ik­ke får en kon­kur­ren­ce­dyg­tig mo­tor i nær­me­ste frem­tid, så må Au­di træ­de til, el­ler og­så er vi ude, « sag­de kon­su­lent Hel­mut Marko om Red Bulls pro­ble­mer til BBC.

Over for den ty­ske er­hvervs- avis Han­dels­b­latt sky­der Au­di- di­rek­tør Ru­pert Stad­ler ryg­ter­ne ned.

» For­mel 1 må selv lø­se de­res eg­ne pro­ble­mer. «

Det er et nyt sig­nal i for­hold til sid­ste uge, hvor Stad­ler holdt dø­ren åben.

» I til­væ­rel­sen må man hol­de si­ne mu­lig­he­der åb­ne, « blev han ci­te­ret for at ha­ve sagt til det en­gel­ske bil­ma­ga­sin Bri­tish Au­to Express, men nu er dø­ren ble­vet luk­ket i.

Au­di er i for­vej­en in­vol­ve­ret i Le Mans, hvor dan­ske Tom Kristensen i en år­ræk­ke var et trum­f­kort bag rat­tet i Au­di- bi­len, og i Ger­man Touring Cars, men man har alt­så in­gen pla­ner om og­så at in­vol­ve­re sig i For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.